100 år som brugs]for]en]ing]

DRON]NING]LUND:I dag er det mere end hund]re]de år siden, men efter si]gen]de skulle det være gan]ske vist. I starten af 1903 vand]re]de tøm]re]ren Chris]ten Gott]lieb Møl]ler Chri]sten]sen fra hus til hus. Bag]grun]den for det]te var, at tøm]re]ren i sam]råd med en grup]pe af andre frem]sy]ne]de Dron]ning]lund-bor]ge]re øns]ke]de at star]te en lo]kal brugs]for]en]ing. Mål]sæt]nin]gen var, at 50 un]der]skrif]ter skulle sam]les, hvis pro]jek]tet skulle rea]li]se]res. Chris]ten Gott]lieb Møl]ler Chri]sten]sen nå]ede 52, og derfor kunne der 17. marts 1903 af]hol]des stif]ten]de ge]ne]ral]for]sam]ling med 40 frem]mød]te. På ge]ne]ral]for]sam]lin]gen blev de fo]re]slå]ede ved]tæg]ter god]kendt, og ef]ter]føl]gen]de kunne den første betyrelse væl]ges. Dron]ning]lund havde fået sin egen brugs]for]en]ing. Åre]ne er gået, og ram]mer]ne er ænd]ret, men det er den gam]le brugs]for]en]ing, der er ud]vik]let til det, der i dag er Su]per]Brug]sen. I an]led]nin]gen af det flot]te ju]bi]læ]um hol]des i mor]gen en re]cep]tion i et telt, der er op]stil]let på plad]sen ved Su]per]Brug]sen i Slots]ga]de. Da]gen be]gyn]der klok]ken 9.30, hvor en]ter]tai]ne]ren Mi]cha]el Back Jen]sen un]der]hol]der dag]ple]je]bør]ne]ne i Dron]ning]lund, mens det klok]ken 11.00 er bør]ne]ha]ve]bør]ne]nes tur. Klok]ken 16.00 er der re]cep]tion for med]lem]mer, for]ret]nings]for]bin]del]ser og ven]ner af brugs]for]en]in]gen. På det]te tids]punkt star]ter også Ager]sted Garden en march gen]nem byen. Det]te kryd]res klok]ken 17.15 med of]fent]lig]gø]rel]sen af Dron]ning]lund Brugs]for]en]ings ju]bi]læ]ums]skrift, inden det hele klok]ken 18.00 af]slut]tes med af]slø]ring af to skulp]tu]rer, der er blevet op]ført foran Su]per]Brug]sen.]