Mariagerfjord

11 år og vild med boks­ning

Had­sund-klub vis­te si­ne un­ge ta­len­ter frem og sco­re­de man­ge point

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Casp­er Pe­der­sen er mål­ret­tet og kon­cen­tre­ret un­der op­varm­nin­gen før sin kamp.

HAD­SUND:11-åri­ge Casp­er Pe­der­sen sprud­ler. Han kan bare ik­ke ven­te med at kas­te si­ne 46 ki­lo ind i rin­gen og tæve løs på mod­stan­de­ren. Dren­gen fra Ved­dum er et stu­die i bokseglæde. Han er med i en usæd­van­lig stor og se­ri­øs ungdomsflok, som Had­sund Ama­tør Bok­se­klub i den­ne sæ­son har sendt i næ­ve­kamp. Fre­dag af­ten holdt klub­ben stæv­ne. På trods af, at sæ­so­nen fak­tisk er slut, var klub­ben i stand til at stil­le et pro­gram med 12 kam­pe, og syv lokale var i du­el. - Vi hol­der stæv­net især for vo­re un­ge bok­se­re. Nu har de i to år kæm­pet på ude­bane, og vi skyl­der dem at vi­se dem frem på hjem­me­bane for fa­mi­li­er og ven­ner, si­ger Uffe Hansen fra Had­sund Bok­se­klub, mens han fra ring­si­de føl­ger med i sla­ge­nes gang. Ik­ke mindst Casp­er Pe­der­sen er glad for stæv­net. In­gen frygt, in­gen ner­vø­si­tet, men kun glæ­de og be­gejst­ring er at se i hans at­ti­tu­de før kam­pen. Dren­gen, der går i 5. klas­se på Ske­lund Sko­le, er lidt af en sol­strå­le­his­to­rie. For to år si­den ef­ter­lod mo­de­ren Pia Pe­der­sen ham en ef­ter­mid­dag i bok­se­træ­ner Jens E. Ole­sens va­re­tægt. Li­ge si­den har Casp­er væ­ret el­le­vild. Tab­te sig 10 ki­lo Han var en lil­le, tyk dreng. I dag er han vok­set 10 cen­ti­me­ter i høj­den og tabt 10 ki­lo i drøj­den. Vægt­ta­bet er til at for­stå, ef­ter­som han træn­er tre-fi­re gan­ge om ugen og lø­be­træ­ner ved si­den af. - Og så spi­ser han sund kost. Han er me­get se­ri­øs, for­sik­rer for­æld­re­ne Jess og Pia Pe­der­sen fra si­de­lin­jen - Casp­er hav­de prø­vet både fod­bold, rid­ning og svøm­ning. Men det var ik­ke li­ge ham. - Jeg var i be­gyn­del­sen ik­ke helt tryg ved, at han be­gynd­te at bok­se. Men nu er det dej­ligt at se, så glad han er for spor­ten, si­ger Pia Pe­der­sen. Dan­marks­mes­te­ren Et stæv­ne med fle­ste dren­ge- og ung­doms­kampe fyl­der sjæl­dent til­sku­er­plad­ser­ne. Men der var nok til takt­faste klap, når de lokale gik i rin­gen. An­dre dan­ske ­klub­ber bak­ke­de pænt op ved at stil­le med bok­se­re. - Det er spe­ci­elt flot, at na­bo­klub­ben i Ho­bro hjæl­per til med at løfte stæv­net ved stil­le med en mes­ter­bok­ser, ro­ser Uffe Hansen. Han hen­vi­ser til Ho­bro At­let Klubs Car­sten Ham­mer Sø­ren­sen, tid­li­ge­re dan­marks­mes­ter, der gik i rin­gen mod Ar­bi Abbaev fra Ny­kø­bing og vandt sik­kert. 5-0 11-åri­ge Casp­er Pe­der­sen har æren af at kæm­pe kam­pen li­ge før elitebokseren. Til mu­sik­ken ”Eye of the Ti­ger” fra den le­gen­da­ris­ke boksefilm ”Rocky” træder han ind i rampelyset. Gong-gong’en gi­ver to­ne, og de to dren­ge tør­ner sam­men ude i den fir­kan­te­de ring. I et in­fer­no af slag og benstep får den he­le ar­men i to mi­nut­ter, og Casp­er går sejrs­sik­kert i sit ring­hjør­ne. Tem­po­et hol­der næs­ten i alle tre run­der, og Had­sund-bok­se­ren har over­skud til at la­ve et glad sejrs­hop til slut. Kamp­le­de­ren hæ­ver kort ef­ter hans arm med sejrs­cif­re­ne 5-0. Dren­gen jub­ler, og på til­sku­er­plad­ser­ne ån­der mor og far gla­de og let­te­de op. Ta­len­ter Træn­er Jens E. Ole­sen får æren for den fi­ne og vel­fun­ge­ren­de ungdomstrup i Had­sund Bok­se­klub. Træ­nings­ind­sat­sen er høj, og bok­ser­ne går se­ri­øst til sa­gen. - Der er et helt unikt sam­men­hold blandt bok­ser­ne, for­kla­rer Uffe Hansen, der net­op er stop­pet som for­mand for Had­sund Ama­tør Bok­se­klub. Han tror på, at fle­re af dem på sigt vil gø­re sig be­mær­ket på den dan­ske bok­se­sce­ne. Fre­dag kun­ne ik­ke kun Casp­er Pe­der­sen hæ­ve ar­me­ne. Dren­ge­bok­se­ren Ja­cob Chri­sten­sen, samt ungdomsbokserne Ignas Zokaitis og Pe­ter Jør­gen­sen slog alle til, så de­res mod­stan­de­re gav op i an­den run­de. Også Ali Abdullah vandt sin kamp.