Jammerbugt

130 for­slag til nyt kom­mu­ne­vå­ben IDE­RIG­DOM: For­slag fra både Vod­skov, Vi­borg og Vi­rum

JAM­MER­BUGT:77 bor­ge­re og re­kla­me­bu­reau­er har ind­sendt for­slag til, hvor­dan den kom­men­de stor­kom­mu­nes var­tegn skal se ud. Nog­le har sendt fle­re for­slag ind og der­for har dom­mer­pa­ne­let, ali­as øko­no­mi­ud­val­get, he­le 130 ide­er at tage stil­ling til, når det sam­les 20. april. - Øko­no­mi­ud­val­get pil­ler tre til fem for­slag ud, som ef­ter­føl­gen­de sen­des til Rigs­ar­ki­vet, hvor he­ral­disk kon­su­lent, Niels Bartholdi, vil vur­de­re, om de le­ver op til de he­ral­dis­ke prin­cip­per, si­ger in­for­ma­tions­med­ar­bej­der ved Aa­by­bro Kom­mu­ne, Kris­ti­na Bak­mann. Niels Bartholdi vil blandt an­det kig­ge på far­ve­valg og selve ud­form­nin­gen. For­sla­ge­ne, der blandt an­det er la­vet på com­pu­ter og kar­ton, spæn­der bredt. Der er teg­net kom­mu­ne­vå­ben med an­ker­kæ­de og mar­gue­rit­ter, der er la­vet skit­ser med ski­be, sværd, so­le, sva­ner, ha­ner, bøl­ger, freds­lil­jer, må­ger, fisk, sø­mær­ke og korn etc. Kon­kur­ren­cen har ik­ke blot haft in­te­res­se for lo­kal­be­folk­nin­gen, det er og­så strøm­met til med for­slag fra blandt an­det Kø­ben­havn, Snek­ker­sten, Fre­de­riks­havn og Hel­sin­gør. Vin­de­ren får, ud­over æren ved at ha­ve kre­er­et Jam­mer­bugt Kom­mu­nens var­tegn, en præ­mie på 20.000 skat­te­plig­ti­ge kro­ner, som godt nok er skat­te­plig­ti­ge. Hvor­når vin­de­ren kå­res, tør Kris­ti­na Bak­mann ik­ke si­ge no­get om, først skal Rigs­ar­ki­vet tage stil­ling til for­sla­get og her­ef­ter skal Sam­men­læg­nings­ud­val­get blå­stem­ple det. - Vi hå­ber at få det til­ba­ge fra Rigs­ar­ki­vet hur­tigt, men det af­hæn­ger af Niels Bartholdi, og han har nok en del kom­mu­ne­vå­ben at kig­ge på i øje­blik­ket, si­ger Kris­ti­an Bak­mann. Dom­mer­pa­ne­let er Mo­gens Gade, Eva Ryt­ter, Finn Korn­um, Chri­sti­an Hem, Kim Ben­ni­ke, Ot­to Kjær Lar­sen, Per Hals­boe-Lar­sen, Sø­ren P. Mor­ten­sen og Erik In­gers­lev Lar­sen.