Børnepasning

2 procents besparelse væk fra institutionerne

BUDGET 2007: BUPL Nordjylland vil med dette brev ønske sammenlægningsudvalget for Rebild Kommune en rigtig god 2. behandling af budget 2007. Vi har orienteret os i det budgetforlig, der blev indgået mandag den 2.10.06, og hilser det velkomment, at den ufinansierede udvidelse af åbningstiden nu er fi-nansieret, ligesom dækningsgraden for den solidariske barselspulje er opskre-vet til 100%. BUPL har tidligere gjort indsigelser mod, at der i Rebild Kommune gennemfø-res en generel besparelse på 2%, der skal gå til en såkaldt omstillingspulje. BUPL finder stadig, at midlerne til en sådan pulje alene bør skæres på de om-råder, hvor der er tale om at kunne rationalisere og derved opnå stordriftsforde-le. Dette lader sig ikke gøre på daginstitutions og skolefritidsområdet - hverken nu eller i en umiddelbar fremtid. På disse områder vil der alene være tale om en nedjustering af serviceniveauet. Det er derfor stadig BUPL’s opfattelse at denne besparelse skal fjernes helt fra dette område, en opfattelse der tydeligt blev delt af de fremmødte på dialogmø-det den 5.9. I denne sammenhæng har BUPL endvidere gjort opmærksom på regeringens udmeldte pulje på 200 mill. til forbedringer på daginstitutionsområdet. Rebild Kommunes andel af denne pulje er 0,45% svarende til 900.000 kr. Disse midler bør efter BUPL’s opfattelse tilskrives daginstitutionsområdet, hvilket vi ikke kan se af budgettet.