Hjørring

20 con–tai–ne–re med pa–pir ven–ter på bed–re plads

VRÅ:Når fire kom–mu–ner skal læg–ges sam–men til en, går den ikke læn–ge–re at have de kom–mu–na–le ark–iver spredt på di–ver–se re–oler i de gam–le kom–mu–ner. Så må der cen–tra–li–se–res. De be–va–rings–vær–di–ge pa–pi–rer skal flyt–tes til pas–sen–de lo–ka–ler i den nye kom–mu–ne - ef–ter nøje over–ve–jel–se om, hvor–dan så–dan–ne skal se ud. Til dis–se over–ve–jel–ser har Løk–ken-Vrå Kom–mu–ne net–op be–vil–li–get 150.000 kr. I øje–blik–ket står der 20 blå con–tai–ne–re i kæl–de–ren un–der Løk–ken-Vrå Kom–mu–nes ad–mi–nist–ra–tions–byg–ning i Vrå og ven–ter på de nye ti–der. Con–tai–ner–ne in–de–hol–der mas–ser af pa–pir, som skal be–va–res for ef–ter–ti–den - men det er end–nu ikke af–kla–ret, hvor de skal op–be–va–res. Umid–del–bart hed–der det sig, at det er ”his–to–risk vær–di–fuldt ma–te–ria–le”, der skal ar–ki–ve–res, og en pro–jekt–grup–pe fra Vend–sys–sel His–to–ris–ke Mu–se–um og His–to–risk Ar–kiv ar–bej–der i øje–blik–ket på at få ko–or–di–ne–ret ar–ki–ve–rin–gen fra de fire kom–mu–ner. Pro–jekt–grup–pen skal fin–de eg–ne–de lo–ka–ler, kort–læg–ge, re–gist–re–re og ord–ne ar–ki–ver–ne og fin–de nye lo–ka–ler til op–be–va–rin–gen.