Lokalpolitik

20 km læhegn på vej hos 44 lodsejere i Sydthy

Hede Danmark gør klar til et travlt forår med plantninger i Sydthy VILSUND: På torsdagens generalforsamling i Thy Plantningsforening af 1988 kunne formanden, Karl Meldgaard, ”Styvelgaard”, Thyholm, berette om plantningerne i 2006, som i foråret fandt sted på Thyholm, hvor der hos 31 lodsejere i alt blev plantet 12,3 km tre rækkers læhegn, hvortil gik 36.949 planter med et tilskud på ca. 300.000 kr. fra De Danske Plantningsforeninger. I indeværende forår er der i Sydthy Læplantningsforening, som er en sammenslutning af de to tidligere Øst og Vest Thy Læplantningslaug, planlagt 20,6 km tre rækkers læhegn hos 44 lodsejere. Endvidere skal der i små hjørner og kiler i landskabet på op til ½ ha plantes 25.710 planter. Til områdets samlede plantninger, der også omfatter småplantager op til ½ ha, er der bevilget 730.000 kr. i tilskud. Arbejdet udføres også i Sydthy af Hede Danmark (tidl. Hedeselskabet) med landskabskonsulent Chr. Nørgaard, Rønbjerg ved Vinderup, som praktisk leder. Hvad plantningssæsonen 2007/2008 angår er der endnu ikke fuld vished for tilskudsmulighederne. Omfanget af støtten til landdistriktsordningen, hvorunder læplantningen nu sorterer, ligger til godkendelse i EU, og før denne foreligger vil de 15 mio. kr., som er afsat fra dansk side, ikke kunne frigives til anvendelse. Når denne frigivelse er i orden, vil der blive mulighed for at søge tilskud til læhegn på op til 60 % af udgifterne mod hidtil max. 40 %. Efter amternes nedlæggelse er det kommunerne, som skal forvalte naturbeskyttelsesloven, og plantningstilladelser samt dispensationer skal gives af kommunerne. Inddelingen i regioner har medført en opdeling af Thy Plantningsforenings område, idet Sydthy, Thisted, Hanstholm og Mors nu hører under Region Nord med administration i Brønderslev, mens Thyholm er i Region Midt/Vest og i plantningsmæssig henseende administreres fra Ringkøbing. Endvidere oplyste Karl Meldgaard, at De Danske Plantningsforeningers årsmøde holdes tirsdag den 22. maj i Frederikshavn. Karl Meldgaard genvalgtes til bestyrelsen og Revision Limfjord som foreningens revisor. AS