25 nye job på slag­te­ri­et i Skovs­gård

Pro­duk­tions­mix ænd­res til fle­re fros­ne va­rer som føl­ge af fug­le­in­fluen­za - det gi­ver nye job på week­end­hold

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Rose Poultry ænd­rer sit pro­dukt­mix til fær­re fer­ske og fle­re fros­ne pro­duk­ter, og det er re­sul­te­ret i 25 nye job på et week­end­hold på slag­te­ri­et i Skovs­gård. AR­KIV­FO­TO: MICHA­EL BYG­BAL­LE

SKOVS­GÅRD:Mens fug­le­in­flu­en­za­en har kos­tet ar­bejds­pla­der på fjer­kræ­slag­te­ri­et Dan­po, kan man på et af slag­te­ri­er­ne hos lan­dets an­den sto­re fjer­kræ­pro­du­cent, Rose Poultry i Skovs­gård, glæ­de sig over 25 nye ar­bejds­plad­ser. Det er et week­end­hold, der er ved at bli­ve kørt ind i Skovs­gård. De 25 med­ar­bej­de­re skal pak­ke og ned­fry­se fer­ske kyl­lin­ge­pro­duk­ter ik­ke blot for virk­som­he­den i Skovs­gård, men og­så for Rose Poultrys to an­dre slag­te­ri­er i Pad­borg og Vin­de­rup. Det er fal­den­de salg af fer­ske kyl­lin­ger og over­gang til et ænd­ret pro­dukt­mix, der gør, at fle­re kyl­lin­ge­pro­duk­ter nu skal sæl­ges som frost­va­rer. Og tak­ket være den igang­væ­ren­de ind­fø­rel­se af ro­bot­tek­no­lo­gi på slag­te­ri­et i Skovs­gård - en in­ves­te­ring til 50 mil­li­oner kro­ner - har man ka­pa­ci­tet til og­så at pak­ke for de an­dre slag­te­ri­er. - Week­end­hol­det er kom­met for at bli­ve, da der og­så i frem­ti­den vil bli­ve til­ført fle­re rå­va­rer her­til, si­ger fa­briks­chef Per Al­lan Jen­sen, Rose Poultry, Skovs­gård. 15 af med­ar­bej­der­ne til week­end­hol­det er fun­det på slag­te­ri­et. Det er folk, der øns­ker at kom­me på week­end­hol­det. Res­ten er man i gang med at re­krut­te­re ude fra. Week­end­hol­det pak­ker og ned­fry­ser 100-110 ton kyl­lin­ge­kød. Det brin­ges til Skovs­gård fra de an­dre slag­te­ri­er i 500 kg kar og pak­kes i po­ser og kas­ser og fry­ses ned. En af år­sa­ger­ne til, at Rose Poultry har kun­net kla­re den stær­kt da­len­de om­sæt­ning som føl­ge af fug­le­in­fluen­za og Mu­ham­med-boy­kot er, at slag­te­ri­et har væ­ret for­ud­se­en­de og stop­pet pro­duk­tio­nen på alle tre slag­te­ri­er i to uger. Det be­ty­der, at der nu er tyn­det ud i lag­re­ne, og at slag­te­ri­et nu har en nor­mal la­ger­be­hold­ning. Pro­duk­tions­stop­pet blev gen­nem­ført, uden at med­ar­bej­der­ne blev hjem­sendt. De brug­te de to uger til ef­ter­ud­dan­nel­se el­ler fe­rie. - Det er sta­dig et utro­ligt pres­set mar­ked, som vi prø­ver at til­pas­se os, alt imens vi hå­ber, at det nok skal bli­ve nor­ma­li­se­ret igen, si­ger Per Al­lan Jen­sen og un­der­stre­ger, at der ik­ke er pla­ner om yder­li­ge­re pro­duk­tions­stop på den her si­de af som­mer­fe­ri­en. Rose Poultry, der er lan­dets stør­ste pro­du­cent af for­æd­le­de kyl­lin­ge­pro­duk­ter, be­skæf­ti­ger godt 1000 med­ar­bej­de­re på de tre slag­te­ri­er. I Skovs­gård er der i øje­blik­ket 360 plus de 25 nye.