Lokalpolitik

3. forbindelse - det er tid til at vælge

Find en løsning, der kan sikre massiv opbakning i de to råd, skriver Orla Hav

Der er en tid for alt. Der er en tid for undersøgelser, der er en tid for debat, og der er en tid for beslutning. Vi har undersøgt 3. Limfjordsforbindelse grundigt siden 1992 og har derfor haft et godt grundlag for den offentlige debat henover foråret og sommeren. Der har været mange borgermøder, og debatten i pressen har været meget omfattende. Amtet har desuden modtaget 150 henvendelser i offentlighedsfasen, som også indgår i de politiske vurderinger. Jeg synes, det har været en sober debat, og det vil jeg gerne takke for. Nu er det så tid for at træffe en beslutning. Den væsentligste grund til, at det skal være nu og ikke om et år eller om fem år, er, at Statens investeringsplan for veje og jernbaner frem til 2012 skal fastlægges i løbet af efteråret. I oplægget til planen er der syv mia. kr., der ikke er disponeret, og vi må forvente, at en del af disse midler reserveres til en Femern Bælt forbindelse. DERFOR er det afgørende, at vi melder ud nu, hvis der skal foretages investeringerne i Nordjylland frem til 2012. Behovsanalyserne viser, at hvis trafikken stiger med to pct. årligt, skal den 3. Limfjordsforbindelse være i drift fra ca. 2017. Fra beslutningen er truffet, til forbindelsen kan tages i brug vil der gå omkring otte år. Det betyder, at projekteringen mm. senest skal starte i 2009. Derfor skal vi gøre alt, hvad vi kan, for at få afsat penge til den 3. Limfjordsforbindelse i Statens investeringsplan frem til 2012. Der er imidlertid også en række investeringer i den nuværende tunnelforbindelse, der skal med i Statens investeringsplan. Det drejer sig om udvidelse af motorvejene op til tunnelrøret fra to til tre spor og ombygning af kridtsvinget mm. Det er investeringer, som bør starte snarest og være gennemført inden 2012. Til gengæld kan vi så - efter min mening - vente med at påbegynde 3. Limfjordsforbindelse til 2012. I MORGEN, mandag, skal Aalborg Byråd behandle sagen, og i Amtsrådet skal vi tirsdag vælge placeringen af den 3. Limfjordsforbindelse. Det fremgår af debatten, at der i byrådet og amtsrådet er mange interesser, som trækker i hver sin retning. Det stiller de to råd i et dilemma: Hvis placeringen af 3. Limfjordsforbindelse vedtages med 16 stemmer mod 15 eller 17 mod 14, står Nordjylland svagt, når slaget skal slås om Statens investeringsplan, og vi risikerer ikke at komme med Byrådet og Amtsrådet har derfor nu en meget vigtig politisk opgave: Find en løsning, der kan sikre massiv opbakning i de to råd. Her er mine overvejelser og mit bud på en sådan løsning: Vi skal hele tiden have i baghovedet, at 3. Limfjordsforbindelse først vil være i drift om 15-20 år. Derfor er det vigtigt, at vi tager hensyn til, hvorledes den langsigtede løsning indgår i den samlede infrastruktur for Aalborg. Vi skal også overveje, hvordan vi skal håndtere trafikopgaverne i Aalborg-området frem til etablering af den 3. Limfjordsforbindelse. JEG HAR tidligere været inde på, at der er brug for et ekstra spor på motorvejen frem til tunnellen, ligesom kridtsvinget skal opbygges. Men der er også brug for en ombygning, hvor motorvejen løber ind ved Mariendals Mølle og en kobling mellem motorvejen og City Syd. Det er nødvendigt for at løse problemerne på Skalborg Bakke. Endelig kan det komme på tale at etablere Egnsplanvej, ligesom der skal tages stilling til en Vestvej, hvis vi vælger en østløsning til den 3. Limfjordsforbindelse. Alle disse arbejder skal konkretiseres, og det kan ske gennem samarbejde mellem stat, amt og kommune. Det skal bl.a. resultere i en vejudbygningsplan for Aalborg Kommune. Det tror jeg, der vil være enighed om både i byrådet, amtsrådet og befolkningen. TILBAGE står så det afgørende spørgsmål, om vi skal vælge en østforbindelse eller en vestforbindelserne. Jeg vil trække seks hovedpunkter frem, der efter min mening er afgørende for valget. - For det først mener jeg, at alle fem løsninger sikrer den nødvendige kapacitet for at krydse fjorden. Den nuværende tunnel suppleret med en vestforbindelse giver lige så god en kapacitet som en paralleltunnel. Det betyder, at uanset hvilken løsning, vi vælger, er den nuværende tunnel sikret tilstrækkelig kapacitet frem til efter 2050, når vi får lavet et ekstra spor frem til tunnelen, ombygget kridtsvinget mm. - For det andet vil en vestforbindelse give bedre muligheder for en afbalanceret erhvervs- og bosættelsesudvikling i Nordjylland end en paralleltunnel. En paralleltunnel vil forstærke fordelene for midt- og østvendsyssel i forhold til vestvendsyssel. Desuden vil en vestforbindelse styrke lufthavnens konkurrencesituation i forhold til Tirstrup. - For det tredje giveren vestforbindelse bedre muligheder for at løse Aalborgs trafikproblemer i midtbyen og på broen end en paralleltunnel gør. Hele Nordjylland må have en interesse i at regionens hovedby er attraktiv. Det skal ikke blot være tilfældet med hensyn til serviceudbud og kulturelle tilbud, men også sådan, at den fungerer godt trafikalt. - FOR DET fjerde er forrentningen af en vestforbindelse væsentlig højere end af en østforbindelse. Det betyder, at Nordjylland får betydelig større gavn af en vestløsning end af en østløsning i form af bl.a. en forbedret konkurrenceevne og større fleksibilitet på arbejdsmarkedet. Staten strammer netop nu op, så den fremover lægger betydelig større vægt på den forrentning, nye vejanlæg kan give. Derfor vil vi stå os bedst med en vestforbindelse, når staten skal prioritere de kommende store vejinvesteringer. - For det femte er anlægsudgiften til en østforbindelse lavere end til en vestforbindelse - især til vestforbindelse som motorvej. Mange østtilhængere har fremhævet dette som afgørende for valget. Det afgørende for, om en udgift er stor eller lille, er naturligvis hvad man får for pengene. Det afgørende er, om Staten vil finansiere en dyrere løsning, der giver et godt afkast eller foretrækker en billigere løsning, der giver et ringe afkast. Vi har hidtil gået efter at finde den samfundsøkonomisk bedste løsning, og det synes jeg vi skal blive ved med. Vi skal i den forbindelse også være opmærksom på fordelingen af anlægsudgifterne. Ved valg af en østløsning vil udgifterne være staten uvedkommende - udover udgifterne til forbedringer af den nuværende tunnelforbindelse og paralleltunnelen. Det betyder, at udgiften til at løse problemerne på Skalborg Bakke og en evt. vestvej vil ligge hos Aalborg Kommune. - For det sjette er de samlede negative miljømæssige konsekvenser betydeligt mindre i en østforbindelse end i en vestforbindelse. Passagen gennem Østerådalen og merbelastningen af Egholm eller Vestbyen var jeg gerne foruden - uanset at det samtidig giver en betydelig aflastning i Nørresundby. Men det lader sig ikke gøre. Det forholder sig imidlertid lidt anderledes, hvis vi i østløsningen forudsætter at der også skal anlægges en vestvej, men uden tunnel. Så vil en østløsning og en vestløsning nærme sig hinanden betydeligt, når vi ser på miljøvirkninger og byudviklingsmuligheder. NÅR JEG sammenholder alle disse forhold, mener jeg, at en vestløsning som motorvej vil være den bedste løsning - ikke blot for hele området nordenfjords, men også for hele området syd for fjorden og for Aalborgområdet som helhed. Spørgsmålet er så, hvilken vestløsning vi skal vælge? En Lindholmlinien vil bedre end Egholm-linien aflaste broen, tunnelen og midtbyen, uanset om det er en motorvejs- eller en landevejsløsning. Omvendt er de miljømæssige ulemper i Lindholmløsningen væsentligt større og den vil danne en barriere til på byen. Jeg mener derfor fortsat, at en Egholmlinie er den bedste løsning, og det er min overbevisning, at det også er den løsning, der har den største opbakning. OPGAVEN mandag og tirsdag i byråd og amtsråd er at sikre en robust og fremtidssikret løsning for den 3. Limfjordsforbindelse. Den skal være robust i den forstand, at linieføringen herefter ligger fast og fremtidssikret, og ved at vi straks starter et arbejde med at konkretisere de mere kortsigtede vejprojekter. Det er dem, der skal forbedre forholdene på den eksisterende motorvejsforbindelse og løse problemerne med adgangen til City Syd. Hvis vi så vælger at pege på en motorvejsløsning, ligger det klart, at finansieringen af 3. Limfjordsforbindelse er en statslig opgave. Men samtidig skal vi signalere over for Staten, at vi fra kommunens og amtets side er indstillet på at investere i det lokale vejnet for at sikre en robust samlet infrastruktur i Aalborg. Jeg håber, at disse betragtninger kan vinde genklang i byrådet og amtsrådet og munde ud i en løsning baseret på et solidt flertal. Jeg ønsker byrådet og amtsrådet en god debat mandag og tirsdag. Orla Hav, Vangen 71, Nørresundby, er amtsborgmester (S). E-mail: oh@nja.dk