Brovst

3F med kon­cert og fak­kel­op­tog

Fag­for­en­in­gen vil være syn­lig

JAM­MER­BUGT: Fag­for­en­in­gen 3F Midtvendsyssel vil være me­re syn­lig og in­vi­te­rer der­for alle in­ter­es­se­re­de - med­lem­mer el­ler ej - til et gra­tis ar­ran­ge­ment i Nord­jyl­lands Me­die­Cen­ter ons­dag af­ten med ar­bej­der­klas­sens dig­ter, Carl Scharnberg, i cen­trum.Des­uden ar­ran­ge­rer fag­for­en­in­gen og­så fak­kel­op­tog for fred med start fra Brat­skov af­te­nen ef­ter. - He­le for­bun­det er i gang med en kam­pag­ne for at syn­lig­gø­re fag­be­væ­gel­sen og vi­se be­folk­nin­gen, at der sta­dig fin­des fag­for­en­in­ger, for­tæl­ler Erik Niel­sen fra 3F Midtvendsyssel. - Vi vil gø­re op­mærk­som på vo­re ar­bej­de og for­tæl­le om det. Der­for vil vi lo­kalt og­så slå et slag med dis­se ak­tions­dage, si­ger han. Før­ste ar­ran­ge­ment fin­der sted i Nord­jyl­lands Me­die­Cen­ter, hvor me­re end bro­der­par­ten af de 200 gra­tis bil­let­ter al­le­re­de er væk. Der bli­ver vist en film om Carl Scharnberg og hans liv, og san­ge­ren Pe­ter Abra­ham­sen, som i man­ge år har ar­bej­det sam­men med Carl Scharnberg, vil for­tæl­le om op­le­vel­ser­ne samt syn­ge og spil­le Scharnberg-teks­ter. Tors­dag gæl­der det mar­ke­rin­gen af Dan­marks be­fri­el­se, og det sker med et fak­kel­op­tog for fred med af­gang fra Brat­skov i Brovst. Op­to­get går gen­nem by­en og slut­ter og­så ved Brat­skov. 3F ud­de­ler fak­ler og glowsticks - ildløse fak­ler - til bør­ne­ne.