EMNER

43-årig ville sidde bøde af

FJER­RITS­LEV:En 43-år­ig mand fra Fjer­rit­slevs øst­li­ge op­land er i ret­ten i Fjer­rits­lev idømt en bø­de på 8000 kr. for kør­sel uden kø­re­kort og fle­re fejl og mang­ler ved hans bil. Man­den blev stand­set af po­li­ti­et på den nord­jyske mo­tor­vej i ok­to­ber i fjor, og or­dens­mag­ten kon­sta­te­re­de, at han ik­ke hav­de no­get kø­re­kort. Des­uden var der fle­re fejl ved hans bil, blandt an­det vir­ke­de hånd­brem­sen ik­ke. Den 43-åri­ge er fra­kendt kø­re­kor­tet for man­ge år si­den, og det var tredie gang, han var i ret­ten i sam­me an­led­ning. Det fik an­kla­ge­ren til at op­ford­re ham til at gen-er­hver­ve kø­re­kor­tet. - Næs­te gang bli­ver der ta­le om fri­heds­straf, og en kon­fis­ka­tion af bi­len kan og­så kom­me på ta­le, lød ad­vars­len. Bø­den har en for­vand­lings­straf på 10 da­ges fæng­sel, hvis den ik­ke be­ta­les el­ler kan ind­dri­ves. Det fik den 43-åri­ge til at er­klæ­re, at så valg­te han at kom­me i fæng­sel. Men an­kla­ge­ren kun­ne op­ly­se, at det ik­ke var et øns­ke man umid­del­bart kan ef­ter­kom­me. - Hvis du ik­ke be­ta­ler, kom­mer sa­gen i fo­ged­ret­ten, og da du har fast ejen­dom, vil der bli­ve gjort ud­læg i den. Det end­te med at man­den mod­tog dom­men, og han vil for­sø­ge at få en af­drags­ord­ning med bø­de­kon­to­ret. nca