Egense

65 år

¤Palle Husum Frederiksen, pensioneret Postbudfor-mand, fylder søndag 65 år. Palle Frederiksen er født og opvokset i Aalborg, og startede allerede som telegrafbud, da han var 16 år, han blev senere ansat som postbud ved Aalborg Postkon-tor. Efter endt militærtjeneste blev han gift med Anni Hansen, og de fik sammen sønnerne Henrik og Claus. Palle har været igennem hele spekteret ved postvæ-senet, først tillidsrepræsen-tant, regionstillidsmand, næstformand i Provinspost-budenes 4 kreds, Faglig sekretær efter Provinspost-budene blev lagt sammen med Landpostbudene. Han sad samtidig i Dansk Post-forbunds Hovedbestyrelse. Den faglige løbebane slut-tede i SID som Postkonsu-lent. Palle Frederiksen valgte at forlade arbejdsmarkedet ,da han fyldte 60 år, efter 44 års ansættelse hos Post Dan-mark Anni og Palle boede i Aal-borg indtil 1989, hvor de flyttede ud i sommerhuset i Egense. Anni og Palle rejste de senere år meget, både alene og sammen med fami-lie og gode venner. I 2007 havde Palle Frede-riksen den store sorg at mi-ste Anni, som han havde været gift med i 42 år. Det var et stort tab for hele familien. Helbredet har siden drillet lidt, men han nyder samvæ-ret med familien og de fire børnebørn samt gode ven-ner. Fødselsdagen fejres med familien.