EMNER

80 år

Per Jacobsen, tidligere afdelingsleder og lektor, lic.jur., Dikevej 42, Aalborg, fylder lørdag 80 år.

Per Jacobsen

Per Jacobsen

Per Jacobsen blev matematisk student fra Aalborg Katedralskole i 1949, og han var i gymnasietiden leder af skolens hjemmeværnsafdeling og var i 1948 var med til at stifte den nuværende marinehjemmeværnsflotille 114. Efter studentereksamen uddannede han sig til officer i Søværnet, som han forlod som kaptajnløjtnant i 1959 for at færdiggøre et juridisk fritidsstudium ved Aarhus Universitet. Den juridiske embedseksamen blev bestået i 1960. Efter en kort periode som advokatfuldmægtig i Lemvig var Per Jacobsen i perioden 1960-64 ansat i Dansk Arbejdsgiverforenings forhandlingsafdeling, hvor han bl.a. virkede som proceder i Arbejdsretten. Han vendte tilbage til Lemvig, hvor han færdiggjorde sin uddannelse som advokat. Per Jacobsen var dengang reserveofficer i Søværnet og oprettede og ledede en division af den nuværende marinehjemmeværnsflotille 122. Fra 1967 praktiserede han som advokat, først i Kalundborg og siden på Samsø, indtil han i 1971 blev ansat som lærer og forsker ved det daværende Institut for Privatret ved Aarhus Universitet. I 1974 blev han tildelt den juridiske licentiatgrad for bogen "Kollektiv Arbejdsret". Per Jacobsen virkede som lektor og afdelingsleder på Aarhus Universitet, indtil han i 1995 lod sig pensionere. Han var en af landets førende eksperter i arbejds- og foreningsret og blev meget benyttet som opmand i faglige voldgiftsretter, ligesom han ydede arbejdsretlig rådgivning til forskellige af arbejdsmarkedets organisationer og til EU-Kommissionen. Efter sin pensionering flyttede han tilbage til Aalborg, hvor han siden har dyrket sine marinehistoriske interesser, bl.a. som forfatter til adskillige artikler i marinehistoriske og maritime tidsskrifter. Han er næstformand for bestyrelsen for Aalborg Søfarts- og Marinemuseum, men giver også en hånd med i det praktiske museumsarbejde, hvor han bl.a. fungerer som museets bibliotekar, dets historiske og juridiske konsulent, ligesom han deltager i weekendvagter på museet og er guide ved rundvisninger. Per Jacobsen er formand for foreningen Aalborg Marinemuseums Venner, ligesom han i en årrække var sekretær i Aalborg Marineforening, hvor han nu er æresmedlem. Fødselsdagen markeres med åbent hus fredag kl. 13-15.30 på Aalborg Søfarts- og Marinemuseum, Vestre Fjordvej 81, Aalborg.