Aalborg

AaB i for­ry­gen­de for­års­hu­mør

Nord­jy­der­ne le­ve­re­de en­de­lig den of­fen­si­ve vare og spil­lede årets bed­ste kamp på ude­bane

Michael Jakobsen giver sig helt ud i hovedstødsduel med FCM-forsvaret. AaB’s unge forsvarsspiller sendte nordjyderne på sejrskurs med målet til 1-0. Foto: Lars Pauli

Michael Jakobsen giver sig helt ud i hovedstødsduel med FCM-forsvaret. AaB’s unge forsvarsspiller sendte nordjyderne på sejrskurs med målet til 1-0. Foto: Lars Pauli

HER­NING:FC Midt­jyl­land kom til at for­try­de, at de hav­de med­bragt AaB-spil­ler­nes væk­ke­ur til kam­pen på SAS-Are­na, for da først alar­men hav­de lydt to gan­ge i de før­ste syv mi­nut­ter, våg­ne­de AaB op til dåd og spil­lede årets bed­ste kamp. Vi skal til­ba­ge til 4. de­cem­ber i en kamp mod Sil­ke­borg for at fin­de tids­punk­tet for, hvor­når AaB sidst la­ve­de fire mål i Su­per­li­ga­kamp, men det var ikke et mål for lidt i en un­der­hol­den­de fod­bold­kamp. Til­freds Ham­rén - Jeg er me­get til­freds med spil­ler­nes ind­sats, for de spil­lede klogt. Vi lod FC Midt­jyl­land have bol­den en del, men vi hav­de dem un­der kon­trol og spil­lede rig­tig flot kon­tra­fod­bold, si­ger træn­er Erik Ham­rén, der dog lod det være op til de til­ste­de­væ­ren­de jour­na­lis­ter at ud­de­le ro­ser­ne til de en­kel­te spil­le­re. AaB’s sto­re pro­fil var den nor­ske midt­ba­ne­spil­ler Fred­rik Winsnes, der lag­de op til tre mål, og sær­ligt op­læg­get til Si­mon Bræ­mer’s sco­ring til 3-0 vil bli­ve hus­ket. Selv hjem­me­ba­ne­til­sku­er­ne klap­pe­de af nord­man­den, der tryl­le­de i kan­ten af fel­tet, in­den han fladt lag­de bol­den til­ba­ge til den ind­skif­te­de an­gri­ber. - Det er dej­ligt, når så­dan no­get lyk­kes, men det er ikke kun min for­tje­nes­te i dag. Hol­det le­ve­rer en rig­tig god ind­sats, og det er vo­res bed­ste kamp si­den Roy­al League-op­gø­ret mod IFK Gö­te­borg, hvor vi bare ikke fik sco­ret, si­ger Fred­rik Winsnes. Mål­tør­ken slut Si­mon Bræ­mer hav­de travlt med at tjek­ke de man­ge lyk­ønsk­nings-sms’er, der strøm­me­de ind på mo­bil­te­le­fo­nen, og han strå­lede af glæ­de over en­de­lig igen at have sat et mål på tav­len. - Det her gi­ver min selv­til­lid et enormt boost, og det kom­mer som føl­ge af en en­orm hold­ind­sats. Vi spil­ler en frem­ra­gen­de kon­tra­fa­se og er far­li­ge man­ge gan­ge i kam­pen, sag­de an­gri­be­ren ef­ter kam­pen. Også sven­ske Daniel Hoch fik sit før­ste mål på tav­len, og i det hele ta­get skab­te AaB fle­re mål­chan­cer end det har væ­ret for vane i for­året. Mere tur i den - Vi kan mær­ke, at vi har fået lidt mere tur i den ef­ter de se­nes­te sej­re, og alt går op i en hø­je­re en­hed mod Midt­jyl­land, si­ger Kas­per Ris­gård, der end­nu en­gang ud­fyld­te plad­sen i mid­ter­for­sva­ret for den ska­de­de Dan­ny Ca­liff. Og også kry­dre­de ind­sat­sen med et mål ef­ter hjør­ne­spark. - Vi hav­de set, at de ikke dæk­ke­de op i bag­rum­met, når vi spar­ke­de hjør­ne­spark, og der­for sag­de jeg til spil­ler­ne, at Caca skul­le have den der­ude, så han kun­ne sky­de på mål. Det vir­ke­de før­ste gang, si­ger træn­er Erik Ham­rén. Med sej­ren er AaB nu på fem­te­plad­sen i Su­per­li­ga­en, og lige plud­se­lig ser det hele lidt ly­se­re ud, end det gjor­de for tre uger si­den. - Der er en en­orm point­for­skel på at vin­de og spil­le uaf­gjort. Nu har vi hen­tet ni point på tre kam­pe mod seks point for seks uaf­gjor­te, og det af­spej­ler sig i ta­bel­len, si­ger Erik Ham­rén.