Aalborg

AaB skin­ne­de i sel­skab med so­len

An­gri­ber­ne er våg­net op til dåd hos AaB

HER­NING:Selv­til­lid be­ty­der me­get i dansk fod­bold. Det er den kla­re kon­klu­sion man kan dra­ge, ef­ter AaB søn­dag le­ve­re­de den form for fod­bold, som til­sku­er­ne har suk­ket ef­ter hele sæ­so­nen på Aal­borg Sta­di­on. Godt nok var det på ude­bane og kun cir­ka tre­di­ve med­rej­sen­de fans kun­ne nyde sy­net, da hol­det le­ve­re­de den of­fen­si­ve vare. En helt mas­se ting klik­ke­de for før­ste gang på SAS-Are­na. Poul Hü­bertz var en­de­lig den ir­ri­te­ren­de til­ste­de­væ­rel­se for mod­stan­der­nes for­svar, som var grun­den til, at han blev hen­tet fra Her­føl­ge sid­ste som­mer. Han tog de hår­de du­el­ler, holdt fast i bol­den og fun­ge­re fle­re gan­ge som spil­sta­tion i kon­tra­an­gre­be­ne. Fred­rik Winsnes vis­te sig i rol­len som krea­tør og var ba­nens klart bedst spil­ler, og det var før­ste gang, han for al­vor fol­de­de sig ud med det ta­lent, der gjor­de ham til fast mand på Ro­sen­borgs hold i gen­nem fle­re sæ­so­ner. Mest po­si­tivt er det dog, at hol­det nu igen hen­ter sine point ved flot fod­bold, og sej­ren over FC Midt­jyl­land lo­ver godt for ef­ter­året, når Su­per­li­ga­en igen sky­des i gang ef­ter som­me­ren slut­run­der. Når man ska­ber så man­ge mål­chan­cer, som hol­det gjor­de mod FC Midt­jyl­land, så er det også kun et spørgs­mål om tid, før an­gri­ber­ne våg­ner af dva­len, og det gi­ver bare fle­re stren­ge at spil­le på oppe for­an. Smi­let hjæl­per I lø­bet af de sid­ste 14 dage har både Poul Hü­bertz, Si­mon Bræ­mer og Daniel Hoch fået hul på målscoringsbylden, og hele trup­pen em­mer nu af en selv­til­lid, der var pist bor­te, ef­ter det ka­ta­stro­fa­le po­kal­ne­der­lag mod Ran­ders. Når so­len skin­ner, be­gyn­der smi­let at kom­me frem, men hos AaB’erne kom­mer smi­let også af en for­ny­et gejst og tro på egne ev­ner. Det er næs­ten ær­ger­ligt, at der kun er en kamp til­ba­ge i for­året, men spil­ler­ne kom­mer for at le­ve­re va­ren på søn­dag mod Es­bjerg. Det skyl­der de hjem­me­ba­ne­pub­li­kum­met, der sta­dig har den fod­bold­op­le­vel­se til gode, som til­sku­er­ne hav­de på SAS-Are­na i Herning i går.