Lokalpolitik

Åbent brev til byrådet fra klubber og SFOer

Ledere og forældrebestyrelser advarer byrådet mod konsekvenser af stor takststigning.

Ledere og forældre er bekymrede over de varslede takststigninger i SFO og fritidsklubber. Arkivfoto: Peter Broen

Ledere og forældre er bekymrede over de varslede takststigninger i SFO og fritidsklubber. Arkivfoto: Peter Broen

BUDGET 2012: I forbindelse med budget 2012 er Fritidscenterledere og tilknyttede bestyrelser kommet i besiddelse af dok. 104512-11, som er en udregning vedr. stigning af forældrebetaling på klubområdet. Vi har i den forbindelse nogle undringer og udfordringer i forhold til vores område. En eventuel takststigning fra nuværende 490 kr. til 750 kr. har store konsekvenser for Fritidsklubberne. Det vil uden tvivl være årsag til faldende børnetal, og derved nedskæringer i forhold til personale og serviceniveau. En potentiel takststigning vil blandt andet ramme de svageste familier, som af økonomiske årsager vil melde deres børn/unge ud. Dette har betydning for den forebyggende indsats og vil få betydning for den inkluderende pædagogiske praksis. Klubpersonalet kan med andre ord ikke arbejde forebyggende og inkluderende med børn/unge, som de ikke har kontaktflade til. I 2010 fik Fritidsklubberne en takststigning på 28,6 %. Dette betød en væsentlig medlemsflugt. Som eksempel kan det nævnes, at UGH gik fra et medlemstal på 220 til 198. Fritidscentrene i Frederikshavn kommune arbejder innovativt og inkluderende. Der arbejdes benhårdt på at skabe gode relationer til medlemmerne, da det statistisk set er relationen der er bærende i forhold til den forebyggende indsats. Klubberne har allerede nu mange tiltag, som er forebyggende - her tænkes der ikke mindst i forhold til Ungdomsuddannelse Til Alle (UTA). Ved dialogmødet d. 3. juni 2011 var der politisk enighed om, at klubberne er en af krumtapperne i den forebyggende indsats. Her tænkes der på gruppen af udsatte unge og unge i gråzonen. Her er det vigtigt at påpege, at klubberne derved spiller en rolle i forhold til at nedbringe anbringelser udenfor hjemmet. Det er med andre ord, af stor betydning at klubberne har en god relation til de unge. I dokument 104512-11 og Budgetforligsgruppens ændringsforslag og bemærkninger til budgetforslag 2012 - 2015, ser der ud som om at det besluttes, at klubberne ønskes underlagt folkeskoleloven. Her forventer vi en høring, da det er af væsentlig betydning, at klubberne inddrages i dialogen om et fremtidigt lovgrundlag. Vi vil samtidig gøre opmærksom på at der ud af kommunens 6 Fritidscentre er 4 selvejende institutioner. Slutteligt vil vi gøre opmærksom på, at denne proces har været uigennemskuelig. Det er en tilfældighed, at vi er blevet opmærksomme på ovenstående. Kan det virkelig være den ønskede fremgangsmåde, når det vil få så store konsekvenser for den forebyggende indsats? Med forventning om en positiv afklarende dialog afventer vi svar snarest. Brevet er fra ledere og bestyrelsesformænd i Strandby Fritidscenter, Ungdomsgården Hånbæk, Sæby Fritids- og Ungdomsklub, Bangsboklubben, Sct. Laurentius Skagen og Kaj Bundvad Fritidscenter.