Skolevæsen

Åbent brev til byrådspolitikere om besparelser på specialdusområdet

BUDGET:Vi er forældre til 17 psykisk og fysisk udviklingshæmmede børn og unge på Specialinstitutionen Paraplyen i Vodskov. Vi er både chokerede og undrende over de varslede 20 pct. besparelser på pædagognormeringen for børn fra 3. klasse på specialdusområdet. Desuden er der planlagt en årlig reduktion i driftsbudgettet på 6-700 kr. pr. barn. I indeværende år er der allerede sket en del forringelser i forhold til tidligere: en reduktion i personalenormeringen pr. barn på ½ time pr. uge samt en årlig besparelse på driftsbudgettet på kr. 450 pr. barn. Desuden skal institutionen selv finansiere personalets 6. ferieuge samt flere omsorgsdage. Besparelserne på specialområdet begrundes i, at børn fra 3. klasse skal have flere timer i skolen, og derfor ikke har behov for så mange timer i DUS. Det er ikke tilfældet, hvert barn udløser et fast antal lærertimer (folkeskoleloven § 20.2). Undervisningstiden vil fortsat være den samme. Besparelserne rammer vores område meget hårdt, da vores børn og unge har deres fritidstilbud på Paraplyen hele deres skoletid, hvorfor andelen af børn fra 3. klasse vil være stor. Fra næste skoleår vil alle børn på Paraplyen gå i 3. klasse og derover, så besparelsen vil derfor være 20 pct. af den samlede pædagognormering, hvilket svarer til to pædagogstillinger på Paraplyen. Besparelser på personalet vil medføre store forringelser i Paraplyens tilbud. Vores børn og unge har typisk ikke andre tilbud i fritiden end Paraplyen, de har ikke andre venner og kan ikke på egen hånd færdes frit eller benytte sig af de mange tilbud, der er til normale unge. Paraplyen har åbent på skolefridage fra kl. 07, så forældre har mulighed for at passe deres arbejde. Hvis morgenåbning forsvinder, må mange familier være nødt til at søge hjemmehjælp til at være der om morgenen og sende barnet af sted. En aften om ugen kan vores unge blive på Paraplyen til kl. 21 og lave aktiviteter, som andre unge gør. Det vigtigste er dog for familier med flere børn, at de har en dag om ugen, hvor det er muligt at tilgodese de andre børn i familien - de søskende, der er så gode til at vente og udsætte egne behov til fordel for en handicappet søster eller bror. Forsvinder aftenåben forsvinder vore unges mulighed for at lave nogle ting udenfor hjemmet, og de isoleres og marginaliseres yderligere. Desuden forsvinder et vigtig frirum for familien, der er belastet nok i forvejen. Ferielukning i et par uger vil yderligere forringe livsvilkårene familier med handicappede. Vi undrer os over, at man inden for samme kommune kan have så forskellig holdning til personalenormeringen til samme målgruppe. Hvad er grunden til det? Vores børn har hidtil haft de bedste udviklingsmuligheder på Paraplyen, omgivet af en engageret og fagligt dygtig personalegruppe, som vi forældre har et godt og inspirerende samarbejde med. Indimellem synes vi, at det er rigtig svært at være forældre til et handicappet barn med særlige behov. På Paraplyen har vi altid oplevet en beredvillighed til at støtte og hjælpe. Den støtte har gjort, at så mange af vores børn har kunnet bo hjemme så længe. Hvis disse besparelser realiseres, frygter vi, at institutionen ikke længere vil have ressourcer til dette arbejde. Skal besparelserne ramme en af de mest sårbare og ressourcesvage børnegrupper?