Lokalpolitik

Åbent brev til politikerne

Sjældent har noget været så vigtigt for Lønstrup’s borgere, erhvervsliv og grundejere.

Hjørring Byråd skal 27. maj behandle Initiativgruppens henvendelse om, at få opbakning til at kystsikre området mellem Lønstrup by og Mårup Kirke. Behandlingen i byrådet sker efter, at Plan- og Miljøudvalgets behandling endte med stemmelighed, idet et medlem ikke var til stede. Samtidig skal byrådet under dagsordenens punkt 10 behandle det høringssvar som Hjørring skal afgive vedr. SIC selvstændige ansøgning om kystsikring af samme område. Initiativgruppen er overbevist om, at de kulturelle værdier, der er i samspillet mellem Mårup Kirke, kirkegården, strand, skrænt og Lønstrup by er helt unikke. En nedtagning og eventuel genplacering af Mårup Kirke er en ekstrem kostbar løsning som aldrig vil være det samme. Scenariet omkring kirke og skrænt med sit dramatiske udtryk fremstår stærkt i samspil med Rubjerg Knude, byens pittoreske placering, det meget omfattende kunstneriske miljø og på den måde udgør en meget væsentlig del af miljøet i Lønstrup by. Et miljø, der tiltrækker mere end 300.000 besøgende hvert år, med de indtægter det genererer lokalt i Lønstrup, men jo også til Hjørring Kommune i form af skatteindtægter. Det er dette tema – samspillet mellem kirke, skrænt og turismen – som Kystdirektoratet på anvisning fra Transportministeriet har valgt at gøre til temaet i en høring som Hjørring Kommune også blev inviteret til at afgive svar på. Initiativgruppen afgav sammen med Lønstrup Turistforening, Lønstrup Borgerforening/Lønstrup Fritidslaug og Lokalhistorisk Forening for Lønstrup og Omegn ét høringssvar og tegnede således også i den sammenhæng en enig by. Det er initiativgruppens opfattelse, at det materiale der var udarbejdet af administrationen til behandlingen i Plan og Miljøudvalget i alt for ringe grad fokuserede på ovennævnte tema. At der er udfordringer i etableringen, er vi alle opmærksomme på, men lad os i stedet fokusere på de muligheder der eksisterer og de værdier vi kan sikre for de kommende generationer. I materialet til behandlingen af SIC’s ansøgning har Initiativgruppen ligeledes en række kommentarer: Initiativgruppen har som bekendt valgt ikke at have synspunkter på selve kystsikringsmetoden, idet vi mener, at det skal afklares med Kystdirektoratets specialister og henviser i øvrigt til den pressemeddelelse som blev udsendt i forbindelse med Plan- og Miljøudvalgets møde 15. maj, samt det høringssvar der er udarbejdet af et samlet Lønstrup. I den sagsfremstilling administrationen har udarbejdet til Byrådets dagsorden punkt 10 har Initiativgruppen følgende synspunkter: Det høringstema som Kystdirektoratet har bedt om besvarelse er hvad betydningen af samspillet mellem kyst og kirke ud fra en helhedsbetragtning har for områdets rekreative værdi. En værdi, der både er til glæde og gavn for Kommunens beboere, sommerhusejerne, erhvervslivet og turisterne. Kommunen har tidligere besluttet, ikke at etablere yderligere kystsikring og sandfodring ud over det der skal til for at beskytte Lønstrup by. Det er åbenbart, at der skal ske en væsentlig vedligeholdelse af det nuværende anlæg, hvorfor en udvidelse, der samtidig sikrer Mårup Kirke må være en logisk konsekvens. Meningen om, at en kystsikring vil give et ’tæmmet’ udtryk for en kirke, der ligger 10 meter fra en 40 meter høj skrænt og en kirkegård der delvis er nedstyrtet er noget subjektivt. Dette selv om skrænten synker sammen og måtte blive bevokset. Initiativgruppen er overbevist om at ’dramaet’ bevares. Initiativgruppen er klar over at kystsikring ikke i sig selv er en garanti for at Mårup Kirke bevares, men at kystsikring er en fundamental forudsætning for at nedbrydningen stopper er klart for alle. Fredningsforholdet har Mårup Kirkes Venner fået jurister til at analysere, og konklusionen er, at der ikke er hindringer i forhold til kystsikring. ”Efter indholdet af Overfredningsnævnets kendelse af 1965 er hovedformålet at sikre friarealer omkring Maarup kirke og offentlig adgang langs skræntens overkant, medens en opretholdelse af den naturlige nedbrydning af klinten ikke er anført. Af begrundelse for rejsning af fredningssagen, der gennemførtes til kendelsen af 1948, fremgår, at denne frednings centrale interesseområde er landskabet, herunder kysten i nærheden af Rubjerg Knude, medens kystklinten ved Maarup ligger i udkanten af fredningsområdet.” Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt 1. dec. 2000. I forhold til nedtagning af Mårup Kirke vil Initiativgruppen fastholde synspunktet om, at dette aldrig vil blive det samme. I en analyse af de samfundsøkonomiske forhold har cand.scient.pol. Peter Gorm Larsen i januar 2008 redegjort for at bevarelse af kirken vil have en positiv samfundsøkonomisk indvirkning, mens en nedtagning vil have en negativ samfundsøkonomisk konsekvens på i størrelsesordnen 30 mio. kr. Det er et enigt Lønstrup tegnet af initiativgruppen, der beder Hjørring Byråd om tilladelse til at etablere kystsikring omkring Mårup Kirke. Initiativgruppen vil derefter i samarbejde med Hjørring kommune og Kystdirektoratet få etableret et projekt og en finansiering. En finansiering, hvor lodsejernes egenbetaling er et væsentligt element og hvor Hjørring Kommune som udgangspunkt holdes skadesløs. Initiativgruppen består af grundejerforeningerne Strandfogedgården og Mårup Strand sammen med Mårup Kirkes Venner med opbakning fra Lønstrup Turistforening, Lønstrup Borgerforening/Lønstrup Fritidslaug og Lokalhistorisk Forening for Lønstrup og Omegn og tegner således en enig lokalbefolkning.