Aalborg

Aal­borg Ci­ty håber på kom­pro­mis om Ny­havns­ga­de

Aal­borg Ci­ty fo­re­slår fi­re spor frem til Metax Par­ke­rings­hus ved Rendsburgsgade

Aalborg City gør et sidste forsøg på at overbevise politikerne, at en del af Nyhavnsgade skal være firesporet.

Aalborg City gør et sidste forsøg på at overbevise politikerne, at en del af Nyhavnsgade skal være firesporet.

AAL­BORG:Det skal fort­sat være nemt at kø­re i bil ind til Aal­borg cen­trum og få en par­ke­rings­plads, hvis det står til Aal­borg Ci­ty fo­re­nin­gen. Der­for for­tal­te for­mand Nils An­der­sen i sin be­ret­ning på ge­ne­ral­for­sam­lin­gen tors­dag af­ten, at fo­re­nin­gen vil gø­re et sid­ste for­søg på at få gen­nem­ført, at man be­va­rer Ny­havns­ga­de i fi­re spor frem til Metax Par­ke­rings­hus på Rendsburgsgade. - Det kom­pro­mis vil være fint for os, for på den måde sik­rer vi, at bil­is­men kom­mer ind til by­en, og så er vi gla­de og til­fred­se, si­ger Nils An­der­sen. Han me­ner, at den løs­ning er nød­ven­dig, hvis der skal være et or­dent­ligt flow ind mod by­en, og ale­ne af Karolinelundsvej kom­mer der 20.000 bi­ler, som skal et el­ler an­det sted hen. Ud­over den fi­re­spo­re­de plan, så vil Aal­borg Ci­ty og­så ar­bej­de for, at man be­va­rer Slots­ga­de og Fjord­ga­de åbne for bi­ler i mindst den ene ret­ning, samt at Gabelsgade Torv over­for Føtex og­så frem­over skal være par­ke­rings­plads og ik­ke grønt om­rå­de. Nils An­der­sen vur­de­rer, at der så vil være nok par­ke­rings­plad­ser, hvis der og­så kom­mer en ud­vi­del­se af Metax Par­ke­rings­hus, og man og­så har Sal­lings par­ke­rings­plad­ser. - Det be­ty­der me­get for han­dels­li­vets triv­sel, at der er nem ad­gang til by­en, og vi er ban­ge for, at det vil ska­de han­dels­li­vet, hvis folk skal til at gå for langt, si­ger Nils An­der­sen. Råd­mand skal lyt­te Der­for har han da og­så en bøn til tek­nisk råd­mand Hen­rik Thom­sen, som han al­le­re­de har haft møde med om sa­gen. - Lyt nu på os, råd­mand. Nils An­der­sen me­ner og­så, at det er rea­li­stisk, at Aal­borg Ci­tys for­slag skul­le bli­ve til rea­li­te­ter, da man først skal gå i gang med den del af ar­bej­det i 2007. - Chan­cer­ne er ri­me­lig sto­re, for jeg kan ik­ke se, hvor­dan der skul­le være et pro­blem i at la­ve en fi­re­spo­ret vej på det styk­ke, for der er al­li­ge­vel ik­ke plan­lagt nog­le fod­gæn­ger­fel­ter på det styk­ke, si­ger han. Ud­over de nye pla­ner for at på­vir­ke tra­fik­strøm­men langs med hav­nen, så kun­ne Nils An­der­sen i sin be­ret­ning for­tæl­le, at der ik­ke hav­de væ­ret op­bak­ning til be­sty­rel­sens op­læg til seks søn­dags­åb­nin­ger om året. I ste­det er det ble­vet til tre i år. Den før­ste den først­kom­men­de søn­dag. - Jeg må ind­røm­me, at jeg ik­ke kan dik­te­re søn­dags­åbent, men det er og­så bed­re, at vi gi­ver den he­le ar­men på tre søn­da­ge, når der ik­ke er op­bak­ning til fle­re, si­ger Nils An­der­sen.

Forsiden