Aal­borg Ci­ty håber på kom­pro­mis om Ny­havns­ga­de

Aal­borg Ci­ty fo­re­slår fi­re spor frem til Metax Par­ke­rings­hus ved Rendsburgsgade

Car­sten Ran­ders
carsten.randersnordjyske.dk
Aalborg City gør et sidste forsøg på at overbevise politikerne, at en del af Nyhavnsgade skal være firesporet.
Aalborg 1. april 2006 06:00

AAL­BORG: Det skal fort­sat være nemt at kø­re i bil ind til Aal­borg cen­trum og få en par­ke­rings­plads, hvis det står til Aal­borg Ci­ty fo­re­nin­gen. Der­for for­tal­te for­mand Nils An­der­sen i sin be­ret­ning på ge­ne­ral­for­sam­lin­gen tors­dag af­ten, at fo­re­nin­gen vil gø­re et sid­ste for­søg på at få gen­nem­ført, at man be­va­rer Ny­havns­ga­de i fi­re spor frem til Metax Par­ke­rings­hus på Rendsburgsgade. - Det kom­pro­mis vil være fint for os, for på den måde sik­rer vi, at bil­is­men kom­mer ind til by­en, og så er vi gla­de og til­fred­se, si­ger Nils An­der­sen. Han me­ner, at den løs­ning er nød­ven­dig, hvis der skal være et or­dent­ligt flow ind mod by­en, og ale­ne af Karolinelundsvej kom­mer der 20.000 bi­ler, som skal et el­ler an­det sted hen. Ud­over den fi­re­spo­re­de plan, så vil Aal­borg Ci­ty og­så ar­bej­de for, at man be­va­rer Slots­ga­de og Fjord­ga­de åbne for bi­ler i mindst den ene ret­ning, samt at Gabelsgade Torv over­for Føtex og­så frem­over skal være par­ke­rings­plads og ik­ke grønt om­rå­de. Nils An­der­sen vur­de­rer, at der så vil være nok par­ke­rings­plad­ser, hvis der og­så kom­mer en ud­vi­del­se af Metax Par­ke­rings­hus, og man og­så har Sal­lings par­ke­rings­plad­ser. - Det be­ty­der me­get for han­dels­li­vets triv­sel, at der er nem ad­gang til by­en, og vi er ban­ge for, at det vil ska­de han­dels­li­vet, hvis folk skal til at gå for langt, si­ger Nils An­der­sen. Råd­mand skal lyt­te Der­for har han da og­så en bøn til tek­nisk råd­mand Hen­rik Thom­sen, som han al­le­re­de har haft møde med om sa­gen. - Lyt nu på os, råd­mand. Nils An­der­sen me­ner og­så, at det er rea­li­stisk, at Aal­borg Ci­tys for­slag skul­le bli­ve til rea­li­te­ter, da man først skal gå i gang med den del af ar­bej­det i 2007. - Chan­cer­ne er ri­me­lig sto­re, for jeg kan ik­ke se, hvor­dan der skul­le være et pro­blem i at la­ve en fi­re­spo­ret vej på det styk­ke, for der er al­li­ge­vel ik­ke plan­lagt nog­le fod­gæn­ger­fel­ter på det styk­ke, si­ger han. Ud­over de nye pla­ner for at på­vir­ke tra­fik­strøm­men langs med hav­nen, så kun­ne Nils An­der­sen i sin be­ret­ning for­tæl­le, at der ik­ke hav­de væ­ret op­bak­ning til be­sty­rel­sens op­læg til seks søn­dags­åb­nin­ger om året. I ste­det er det ble­vet til tre i år. Den før­ste den først­kom­men­de søn­dag. - Jeg må ind­røm­me, at jeg ik­ke kan dik­te­re søn­dags­åbent, men det er og­så bed­re, at vi gi­ver den he­le ar­men på tre søn­da­ge, når der ik­ke er op­bak­ning til fle­re, si­ger Nils An­der­sen.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...