Aalborg

Aal­borg har nu styr på pa­pi­ret

Indsam­ler så me­get pa­pir ind, at man nu le­ver op til Mil­jø­sty­rel­sens krav

Aalborg Kommune er kommet ud af Miljøstyrelsens skammekrog. Nu samler man nemlig så meget papir ind, at man lever op til kravene. arkivfoto

Aalborg Kommune er kommet ud af Miljøstyrelsens skammekrog. Nu samler man nemlig så meget papir ind, at man lever op til kravene. arkivfoto

AAL­BORG:I 2005 fik Aal­borg Kom­mu­ne tom­mels­kru­er­ne på af Mil­jø­sty­rel­sen, for­di man ikke le­ve­de op til kra­vet om at gen­bru­ge 55 pro­cent af alt afffaldspapir. Mil­jø­sty­rel­sen men­te ikke, at Aal­borg Kom­mu­ne le­ve­de op til sit po­ten­tia­le, og hvis Aal­borg ikke i 2005 for­bed­re­de tal­le­ne, vil­le Mil­jø­sty­rel­sen kræ­ve, at der skul­le stil­les et af­falds­sta­tiv el­ler en pa­pir­con­tai­ner op ved hver ene­ste hus­stand. Men i dag er Aal­borg he­vet ud af skam­me­kro­gen, for nu le­ver man op til kra­ve­ne. Det skyl­des ikke kun, at Aal­borg har sam­let mere pa­pir ind, men også at Mil­jø­sty­rel­sen har sæn­ket potentialetallet, det vil sige, hvor me­get pa­pir kom­mu­nen vil kun­ne for­ven­tes at ind­sam­le. - Det gør, at den trus­sel, som Mil­jø­sty­rel­sen er kom­met med er ble­vet hul i det, for nu har vi nået tal­let, si­ger che­fen for Aal­borg Kom­mu­nes re­no­va­tions­væ­sen, Thor­sten Nord. I 2005 ind­sam­le­de Aal­borg Kom­mu­ne 7516 tons, mens man til­ba­ge i 2004 ind­sam­le­de 6900 tons. - Det er vel for­di, at folk er ble­vet dyg­ti­ge­re til det. Det er den ene­ste for­kla­ring, som jeg har på det, si­ger Thor­sten Nord. En an­den for­kla­ring kan være, at re­no­va­tions­væ­se­net har stil­let fle­re pa­pir­con­tai­ne­re op i Aal­borg.