Aalborg

Aal­borg vil dri­ve specialtandpleje

{ AAL­BORG: Det nye Aal­borg vil dri­ve spe­ci­al tand­ple­je for hele re­gio­nen. Kom­mu­nen har spurgt de øv­ri­ge kom­mu­ner i re­gion nord, om de øns­ker at købe ydel­sen af Aal­borg, og på nu­væ­ren­de tids­punkt har seks kom­mu­ner sva­ret ja på det spørgs­mål. Kli­nik­ken i Ham­mer Bak­ker, over­går fra am­tet til Det nye Aal­borg og be­hand­ler bl.a. sinds­li­den­de, psy­kisk ud­vik­lings­hæm­me­de og an­dre, der ikke kan be­nyt­te de al­min­de­li­ge tandlægetilbud. For­ret­nings­ud­val­get for sam­men­læg­nings­ud­val­get skal på man­dag vur­de­re give en of­fi­ci­el god­ken­del­se af drif­ten af specialtandplejen.