Aalborg

Aal­borg vil have jura­ fra 2007

Aal­borg Uni­ver­si­tet sat­ser på at til­by­de jura­ fra 1. sep­tem­ber 2007 i lig­hed med de ju­ra­ud­dan­nel­ser, der fin­des i År­hus og Kø­ben­havn. Aal­borg Uni­ver­si­tet søg­te al­le­re­de sid­ste år, men om­be­stem­te sig. Ud­dan­nel­sen min­de­de nem­lig ikke om de øv­ri­ge uni­ver­si­te­ters op­byg­ning af ju­ra­stu­di­et. En ny an­søg­ning er der­for på vej.

- Vi øns­ker at få tid til at op­byg­ge ud­dan­nel­sen, så den pas­ser sam­men med ju­ra­ud­dan­nel­ser­ne i År­hus og Kø­ben­havn, si­ger Mag­re­the Nør­gaard, lek­tor på Aal­borg Uni­ver­si­tet. Hun har til op­ga­ve at bane ve­jen for det nye ju­ra­stu­di­um. Finn Bødstrup, der er for­mand for Aal­borg Ad­vo­kat­fo­re­nings cir­ka 85 ad­vo­ka­ter, er over­be­vist om, at der er brug for ju­ris­ter i Aal­borg. - Vi ser det som et pro­blem, at der ikke ud­dan­nes ju­ris­ter i Aal­borg. Vi kan ty­de­ligt mær­ke, at vi ikke får an­søg­nin­ger nok, for­di de der ud­dan­ner sig i År­hus og Kø­ben­havn, bli­ver bo­en­de der, si­ger ad­vo­kat Finn Bødstrup, der der­for hil­ser ud­dan­nel­sen vel­kom­men. Med den nye ud­dan­nel­se i Aal­borg bli­ver det let­te­re for de stu­de­ren­de at skif­te mel­lem ju­ra­ud­dan­nel­ser­ne rundt om­kring i lan­det. Men ud­dan­nel­sen får al­li­ge­vel sin helt egen pro­fil. - De sid­ste to år er me­get fo­ku­se­ret på in­ter­na­tio­nal jura og er mere er­hvervs­ret­tet end i År­hus og Kø­ben­havn, si­ger Mag­re­the Nør­gaard. Og der er sto­re for­vent­nin­ger til stu­di­et. Sid­ste som­mer af­vis­te uni­ver­si­te­ter­ne i År­hus, Oden­se og Kø­ben­havn 344 an­søg­ere, der hav­de jura som før­s­te­prio­ri­tet.