Aalborg

Aalborg-læge bag center for grønlandsforskning

Indvielse på mandag hos Royal Arctic Line i Aalborg

Et nyt center for grønlandsforskning indvies i dag. Centret skal bl.a. forske i grønlændernes helbredstilstand.arkivfoto: lars pauli

Et nyt center for grønlandsforskning indvies i dag. Centret skal bl.a. forske i grønlændernes helbredstilstand.arkivfoto: lars pauli

AAL­BORG:Roy­al Arctic Li­nes stolt­hed ski­bet Mary Arc­ti­ca (na­tur­lig­vis op­kaldt ef­ter kron­prin­ses­sen) bli­ver ste­det, når førstereservelæge, ph.d. Stig An­der­sen, in­vi­te­rer til ind­vi­el­se af det nye cen­ter for grøn­lands­forsk­ning, en en­do­kri­no­lo­gisk forsk­nings­en­hed ved Aal­borg Sy­ge­hus. Det sker i dag, og ste­det er Aal­borg Øst­havn, den tid­li­ge­re grønlandshavn, for at mar­ke­re for­bin­del­ser­ne mel­lem Grøn­land og Dan­mark. Æres­gæs­ter­ne er re­præ­sen­tan­ter for spon­so­rer­ne Roy­al Arctic Li­ne, Aal­borg Havn og Arctic Con­tai­ner Ope­ra­tion. Be­gyn­del­sen I ræk­ken af dem, der har gjort det mu­ligt, kun­ne og­så næv­nes Den Obelske Fa­mi­lie­fond og Aal­borg Stifts Ju­le­lot­te­ri. Det var de to sidst­nævn­te, der har æren af, at Stig An­der­sens grøn­lands­forsk­ning har ta­get form. Hans in­te­res­se be­gynd­te med et års op­hold på Grøn­land for at prø­ve no­get nyt og op­le­ve den spæn­den­de og fa­sci­ne­ren­de na­tur. Det var rent me­di­cinsk ar­bej­de før­ste gang, og åre­ne var 1995-96. Hjem­me i Aal­borg igen be­gynd­te han at for­ske i stru­ma og un­der­søg­te af in­te­res­se og­så, hvad der var af ma­te­ria­le om syg­dom­men i Grøn­land. Der var in­tet. Der pir­re­de hans nys­ger­rig­hed. Ud­sty­ret med mid­ler fra Den obelske Fond og fra ju­le­lot­te­ri­et drog han af sted igen. Han sup­ple­re­de ind­tæg­ter­ne med et job på me­di­cinsk af­de­ling ved Dron­ning In­grids Hos­pi­tal i Nuuk. I 1999 la­ve­de han så­le­des en stofskifteundersøgelse af grøn­læn­de­re og mål­te sam­ti­dig de­res høj­de og vægt for der­med at kun­ne ud­reg­ne de­res BMI. Guld­gru­ben Un­der­vejs stif­te­de han be­kendt­skab med det, han i dag be­teg­ner som en guld­gru­be i forsk­nings­mæs­sig sam­men­hæng. Al­le­re­de i 1962 hav­de et hold for­ske­re be­stå­en­de af Uffe Sag­ild, Jør­gen Litthauer og Car­sten Sand Jes­per­sen gjort et im­po­ne­ren­de ar­bej­de. De hav­de fo­re­ta­get en un­der­sø­gel­se af 17 pct. af den grøn­land­ske be­folk­ning sva­ren­de til 4000 del­ta­ge­re. Det var før com­pu­te­rens tid, og ma­te­ria­let lå i skrev­ne ube­hand­le­de pa­pi­rer, men ud­gjor­de sto­re vær­di­er, som de ef­ter­lad­te ef­ter Litthauers død i 1998 ik­ke rig­tigt vid­ste, hvad de skul­le gø­re af. Det vid­ste Stig An­der­sen. Han søg­te sam­men med forsk­nings­le­der Gert Mul­vad mid­ler til at få en stu­dent til at ind­tas­te alle da­ta. Det er guld­gru­ben, som han har at øse af, når han nu skal sam­men­lig­ne ak­tu­el­le un­der­sø­gel­ser af grøn­læn­der­nes hel­breds­til­stand med, hvor­dan den var for over 40 år si­den. Sag­ild, Litthauer og Sand Jes­per­sen hav­de og­så no­te­ret sig høj­de og vægt på de grøn­læn­de­re, de un­der­søg­te i sin tid. Sam­men­lig­nin­ger Der­for er det nu let at la­ve sam­men­lig­ne­li­ge fed­me­un­der­sø­gel­ser. Stig An­der­sen har og­så for­dy­bet sig i hyp­pig­he­den for os­teo­poro­se blandt grøn­læn­de­re, li­ge­som han na­tur­lig­vis har set på stof­skif­te­syg­dom­me. Som sam­ar­bejds­part­ner har han pro­fes­sor Pe­ter Laur­berg, Aal­borg Sy­ge­hus. Laur­berg var han vej­le­der, da han skrev sin ph.d.-af­hand­ling. Og­så han har la­det sig fa­sci­ne­ret af Grøn­land og del­ta­get i fle­re af forsk­nings­rej­ser­ne. - Før­ste gang du sti­ger ud af fly­et på grøn­landsk jord, ind­ån­der den krys­tal­kla­re luft og ser det ark­tis­ke lys, er du solgt, si­ger Stig An­der­sen. I for­ve­jen fin­des der to grøn­land­ske forsk­nings­cen­tre in­den for sund­hed i Dan­mark. De er på hen­holds­vis Se­rum­in­sti­tut­tet og Sta­tens In­sti­tut for Fol­ke­sund­hed i Kø­ben­havn.

Breaking
Ingen afsluttende prøver for 9. og 10. klasser: 15. april åbner institutioner og skoler for 1.-5. klasse
Luk