Aalborg Zoo - en moderne Noahs Ark

I dag kan Aalborg Zoo fejre 70 års jubilæum. Som en fascinerende og nærværende institution til oplysning og belæring for de besøgende. Men selvom dyrene fortsat står i centrum for oplevelsen, handler det om mere end blot fremvisning af tilfældige dyr i tilfældige omgivelser.

Formålet er ikke længere som i 1935 at præsentere et prestigeprojekt med en dyresamling til offentlig beskuelse og beundring. Den zoologiske haves rolle og position i et globaliseret verdenssamfund har indenfor de sidste 50 år gennemgået en omfattende transformation. Som moderne zoologisk have arbejder Aalborg Zoo i 2005 ud fra målsætninger med særlig fokusering på den natur- og dyrebevarende indsats, et omfangsrigt internationalt avlssamarbejde samt en vigtig og informativ funktion som formidlings- og undervisningsinstitution. Denne ændrede rolle fører til forståelsen af den zoologiske have som "en moderne Noahs Ark". De internationale tendenser, hvad angår de zoologiske havers filosofi, er at udbrede relevant viden og samtidig underholde publikum i en kombination af lærerige oplevelser. De underholdende elementer bliver et middel til at nå de virkelige mål, nemlig at forestå publikums viden og interesse for dyr og natur for derigennem at styrke den naturbevarende indsats. Gennem netværkets alliancer udveksles løbende erfaringer og inspiration, ligesom det diskuteres, hvordan de zoologiske haver gennemfører nye visioner og målsætninger til bevarelse af naturen og den biologiske forskellighed. Tendensen i moderne zoo-drift går således mod en fortsat vigtigere og mere omfattende position i en mangesidig rolle som bevarings- og miljøressourcecentre, hvorved målsætningerne når et højere niveau og en mere udpræget samfundsrelevant funktion. Årsagen til den ændrede rolle er, at der trods den verdensomspændende udvikling og merviden på området opstår en øget trussel mod en lang række dyrearter, deres levesteder og øko-systemer overalt i verden. Den menneskelige overbefolkning og nedbrydelsen af miljøet forårsager ødelæggelsen af dyrenes levesteder, ligesom krybskytteri fremskynder truslen. De zoologiske havers tre største opgaver bliver derfor at formidle viden omkring natur og miljø, forestå forskning samt medvirke til bevarelse af dyrearter og deres levesteder. På denne baggrund markedsfører mange zoologiske haver sig som en slags "Noahs Ark", der redder dyrene i håb om, at disse senere kan genudsættes til deres naturlige levesteder. Dette perspektiv resulterer i et indgående og bredt avlssamarbejde verdens zoologiske haver imellem, med henblik på bl.a. at koordinere og forestå arternes reproduktion samt fastholdelsen af en høj standard og en sund og levedygtig dyrebestand. Som en del af dette omfattende samarbejdet bidrager Aalborg Zoo aktivt til at redde truede dyrearter gennem sine avlsresultater, erfaringer, viden og formidlingsindsats. Netværket afføder således en gensidig positiv påvirkning netværksforbindelserne imellem, der skaber vejen frem og gør det muligt for Aalborg Zoo at drive en moderne og seriøst arbejdende zoologisk have. Således har netværket også bidraget væsentligt til Aalborg Zoos udvikling set fra et historisk perspektiv. Efter 70 år har Aalborg Zoo arbejdet sig frem til en position, hvor den medvirker til at styre og fastholde den positive udvikling på området, der dermed realiserer tankerne og symbolværdien ved "en moderne Noahs Ark". Aalborg Zoo er ikke udelukkende en fornøjelig attraktion. Aalborg Zoo har en mission. En målrettet og samfundsrelevant mission. Men i sidste instans afhænger den natur- og dyrebevarende mission i lige så høj grad af interesserede og engagerede mennesker, der forstår nødvendigheden af at videreformidle budskabet om de zoologiske havers rolle til en stærkere kollektiv bevidsthed. Heri ligger den afgørende forståelse til forandringen. For Noahs hær skal ikke udelukkende ledes af generaler, men også af involverede og velvillige fodfolk i marken. Aalborg Zoo er ej blot til lyst. Tillykke med jubilæet. vMichael Preisz er cand. mag. Han bor Vestre Allé 18, Aalborg - få hundrede meter fra Aalborg Zoo.