Budgetforslag: Aalborg vil gøre mere for de små børn og ved plejen af de ældre

Desuden skal der laves nye indsatser for at håndtere lav jobvækst

Borgmester Thomas Kastrup Larsen fremlagde på et pressemøde forslaget til budget for Aalborg Kommune. Foto: Claus Søndberg

Borgmester Thomas Kastrup Larsen fremlagde på et pressemøde forslaget til budget for Aalborg Kommune. Foto: Claus Søndberg

AALBORG:På et pressemøde tirsdag eftermiddag har magistraten i Aalborg Kommune som ventet præsenteret et budgetforslag.

NORDJYSKE Medier har været til stede ved pressemødet - og er selvfølgelig i fuld gang med at gennemtrevle det politiske budgetudkast.

I første omgang har magistraten dog udsendt en pressemeddelelse, og den lyder blandt andet som følger:

”Den demografiske udvikling betyder markant flere ældre og små børn i Aalborg Kommune de kommende år. Derfor er nye daginstitutioner en del af budget 2020, ligesom der er taget højde for behovet for pleje og omsorg af de flere ældre. Aalborgs succes som studieby har også medført flere unge ledige. Den lave jobvækst skal vendes med nye indsatser, hvor Aalborg Kommune går forrest”.

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Borgmester Thomas Kastrup Larsen fremlagde på et pressemøde forslaget til budget for Aalborg Kommune. Foto: Claus Søndberg

Budgetprocessen har involveret hele byrådet under budgetdrøftelserne 27. og 28. september, forklares det, inden der fortsættes:

”Overordnet fastholdes Aalborg Kommunes gode serviceniveau på de store velfærdsområder. I alt er der tillagt 34,6 mio. kr. årligt som følge af den demografiske udvikling”.

”Budgetforslaget fastholder de nuværende skatteudskrivningsprocenter og aftalen mellem KL og regeringen vedrørende serviceudgifter og anlægsudgifter overholdes”.

”Aalborg Kommunes store økonomiske udfordring er beskæftigelsestilskudsordningen vedrørende forsikrede ledige. I 2020 er der budgetteret med et tab på ordningen på 195 mio. kr. Dertil kommer, at finansieringen via bloktilskud ikke følger med udgifterne til overførselsindkomster”.

”I foråret 2019 har udvalgene udarbejdet forslag til et Omprioriteringskatalog svarende til 1,5 procent af kommunens serviceudgifter - i alt 132,8 mio. kr. Omprioriteringskataloget er i budgetforslaget udmøntet i de enkelte forvaltninger i forskelligt omfang i intervallet 1,0 - 1,5 procent”.

Hovedpunkter fra budgetforslaget

Demografi på ældreområdet

Den demografiske udvikling betyder, at der i de kommende år kommer flere ældre i Aalborg Kommune med behov for pleje og omsorg. Med budgetoplæg 2020 er der tilført 22 mio. kr. årligt, som dækker den demografiske udvikling på ældreområdet.

Udviklingen på voksen-handicapområdet

De senere år er der oplevet et udgiftspres på voksen-handicapområdet som følge af en nettotilgang af borgere og som følge af, at borgerne har mere komplekse behov. Med budgetoplæg 2020 er området tilført 6 mio. kr. årligt til forventet tilgang på området.

Dagtilbud til flere børn

Aalborg Kommune er et attraktivt sted at bosætte sig for unge familier. Det betyder, at der næste år investeres kraftigt i dagtilbud for at kunne matche det stigende børnetal. Hele området tilføres ekstra 8,0 mio. kr. årligt.

Derudover afsættes i Nørresundbyområdet 2,5 mio. kr. til at ombygge den eksisterende integrerede institution Løvvangen til en vuggestue. Der afsættes 8,0 mio. kr. til ombygning og 0,9 mio. kr. til drift af en ny 0-5 års institution på Gl. Kongevej i den tidligere DUS-ordning.

I midtbyen af Aalborg opføres en ny integreret daginstitution til 110 børn ved Sønderbroskolen. På Skydebanevej opføres en ny integreret institution til 150 børn. Samlet pris for de to institutioner er 41,9 mio. kr. Processen fremskyndes, så de to institutioner står klar i 2021. I Vodskov afsættes 19,5 mio. kr. til en ny 0-6 års institution med plads til 80 børn.

Skal pasningsgarantien holdes, indebærer det dog også reduktioner i serviceniveauet. Det betyder bl.a., at den gennemsnitlige åbningstid i daginstitutionerne sættes ned med 1 time fra 52 til 51 timer.

Børne- og Ungeunivers på Stigsborg

Med Magistratens Budgetforslag er det kommende Børne- og Ungeunivers, med en central placering på Stigsborg Havnefront, kommet et stort skridt videre. Børne- og Ungeuniverset bliver et omdrejningspunkt for familielivet og bylivet i den nye bydel i Nørresundby. Universet skal omfatte en skole med plads til 1000 elever, en integreret institution med plads til 160 børn (60 vuggestuebørn og 100 børnehavebørn), hvorved der skal skabes gode sammenhænge og trygge overgange for børnene og familierne. Den samlede anlægssum udgør 310,6 mio. kr. og forventes færdigbygget i 2024.

Stigning i specialundervisningstilbud

Det er en generel tendens i landets kommuner, at andelen af børn med behov for specialundervisning er stigende. Dette er også tilfældet i Aalborg Kommune, hvor antallet af børn med behov for specialundervisning er steget hvert år siden 2015. Der er med Magistratens Budgetforslag skabt rum til det stigende antal børn med behov for specialundervisning. Der vil således blive tilført området 7,7 mio. fra begyndelsen af skoleåret 2020/2021 og indtil årsskiftet i 2020. Fra 2021 vil området tilføres yderligere 8.8 mio., hvorved at området årligt løftes med i alt 16,5 mio. Der forventes dermed at kunne rummes tilbud til 1.004 børn med behov for specialundervisning fra 2021.

Vi skal have flere i job

Aalborg har udviklet sig til at være en succesfuld uddannelses by. Det har en stor positiv betydning for hele kommunen, men desværre ender et stigende antal studerende i ledighed efter studiet.

Det er nødvendigt at gå nye veje for at få højtuddannede og andre grupper i job. Udbygningen af det stærke samarbejde i Aalborg Alliancen med erhvervslivet og fagbevægelsen skal fortsætte. Desuden vil Aalborg Kommune selv som arbejdsgiver sætte sig mål for at løfte indsatsen gennem IGU-aftaler for flygtninge, flere voksenlærepladser, flere praktikpladser m.m.

Der arbejdes videre med en forstærket indsats overfor dimittender både i Aalborg og Nordjylland.

Antallet af unge, der ikke kommer i gang med en uddannelse og i stedet modtager offentlig ydelse i form af uddannelseshjælp, er faldet de senere år. Det gælder desværre ikke den gruppe af unge, der kæmper med personlige, sociale eller psykiske problemer. Derfor afsættes 4,2 mio. til en tættere og tidligere indsats for denne gruppe.

Besparelser på Jobcenterområdet

Af hensyn til kommunens samlede økonomi sker der en tilpasning på Jobcenterområdet. Der gennemføres besparelser på 8,0 mio. kr. på administrationen og på 59,5 mio. kr. på den aktive indsats. Det betyder, at den aktive indsats for en række grupper af ledige nedprioriteres, og at jobcenteret i højere grad skal bruge redskaber som virksomhedsindsats og tæt opfølgning på de ledige.

Det er aftalt, at Byrådet følger udviklingen i jobskabelsen, beskæftigelsen og overførselsindkomster tæt.

Kollektiv trafik

Der tilføres 16,2 mio. kr. til at opretholde det nuværende serviceniveau, idet der forventes stigende udgifter og stagnerende passagerindtægter i 2020. Herudover styrkes den kollektive trafik i landdistriktet ved, at der afsættes 0,9 mio. kr. i 2020 og i alt 1,5 mio. kr. fra 2021 og frem til at forlænge linje 1 fra Frejlev til Sønderholm.

Sundhedstilbud

Der afsættes 1,0 mio. kr. til at forbedre sundhedstilbuddene i landdistriktet i form af Aalborg Sundhedscenters indsatser i Gandrup og fra 2020 i Storvorde, samt til at levere mobil rehabilitering, hvor borgerne bor.

Der er desuden afsat 0,5 mio. kr. til at videreføre Kulturvitaminer, som er et tilbud til borgere, der er sygemeldt pga. stress, moderat angst eller depression.

Huset i Hasserisgade

Der er igangsat en proces med at etablere Kompetencecenter for Rytmisk Musik i Huset i Hasserisgades og videreudvikle Husets funktion som kulturhus. På den baggrund afsættes der 9,5 mio. kr. til at energirenovere Huset, og den planlagte besparelse erstattes af en ekstra driftstilførsel på 0,1 mio. kr. i 2020. Besparelsen fra 2021 og frem er reduceret til i alt 0,1 mio. kr. pr. år.

Fortsat byudvikling og byomdannelse

Som en udmøntning af Magistratens Budgetforslag skal der realiseres betydelige anlægsindtægter. Derfor igangsættes med forslaget planlægning af en række arealer med henblik på byomdannelse. Det gælder både i det centrale Aalborg, hvor arealer langs den kommende Plusbus' (BRT) trace i Jyllandsgade skal udvikles. I den forbindelse igangsættes også planlægning for området fra Kjellerupsgade til Sauers Plads. Også arealer ved Sorthøj i Hasseris og Runesvinget i Godthåb/Svenstrup, vil der blive igangsat planlægning for med henblik på at styrke byudviklingen.

Fastholde sagsbehandlingstider

Aalborg Kommune gennemgår i disse år en positiv udvikling med fortsat vækst og markant forøget byggeaktivitet til følge. Derfor har byrådet valgt at finde midler til at fastholde de nuværende sagsbehandlingstider i forhold til den påkrævede miljøsagsbehandling, byggesagsbehandling og konsekvensvurdering af lokalplaner og byggesager. Således sikrer de tildelte midler, at Miljø- og Energiforvaltningen og By - og Landskabsforvaltningen har de fornødne ressourcer til at understøtte den fortsat gode udvikling i Aalborg Kommune.

Parkeringsafgifter

Det er lovbestemt, at kommunerne nu skal afregne 70% af p-afgifterne til staten mod tidligere 50 %. Afregning vil ske via en modregning i bloktilskuddet. Det budgetterede bloktilskud er derfor reduceret med 20. mio. kr. årligt.

Et bedre vandmiljø

Aalborg Kommune skal - for at leve op til EU´s vandrammedirektiv - i perioden 2015 til 2021 gennemføre en række projekter, der skal sikre et bedre vandmiljø til gavn for biodiversiteten samt plante og dyrelivet. De tildelte midler sikrer, at Miljø- og Energiforvaltningen kan fortsætte dette arbejde - og fortsat kan hente statsligt projekttilskud til gennemførelse af projekterne.

I grøn balance

Med Magistratens budgetforslag sikres det fortsatte arbejde med at bringe Aalborg Kommune i front i den grønne omstilling. Blandt andet gennem fortsat udvikling af grøn transport, eksempelvis i form af en mulig el-færge til Hals-Egense overfarten, og fuldt fokus på den grønne omstilling til fremtidens klimavenlige multiforsyning. Der investeres 97,5 mio. kr. i energibesparende foranstaltninger i kommunens bygninger.

Kommentarer


Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.