Jammerbugt

Årsmøde hos ældre

ING­STRUP:55 Ing­strup-pen­sio­nis­ter del­tog i Ing­strup Pen­sio­nist­for­en­ings år­li­ge ge­ne­ral­for­sam­ling i Ing­strup For­sam­lings­hus. Va­nen tro star­te­de man med fæl­les­spis­ning. For­mand Ej­ler Ottov kun­ne be­ret­te om end­nu et godt år for æld­re­fo­re­nin­gen. Der har hen over året væ­ret tal­ri­ge ar­ran­ge­men­ter, både uden­dørs og in­den­dørs. Fo­re­nin­gen til­by­der si­ne med­lem­mer en bred vif­te af kul­tur­el­le og un­der­hol­den­de op­le­vel­ser i form af blandt an­det mø­der, fore­drag, ud­flug­ter og rej­ser. Ej­ler Ottov glæ­de­de sig på be­sty­rel­sens veg­ne over det sto­re frem­mø­de til fo­re­nin­gens ar­ran­ge­men­ter. Slut­te­lig kom Ej­ler Ottov ind på de mu­li­ge so­cia­le og øko­no­mis­ke kon­se­kven­ser, som den kom­men­de kom­mu­ne­sam­men­læg­ning kan få for de lokale pen­sio­nist­for­en­in­ger. Kas­se­rer Knud Niel­sen frem­lag­de regn­ska­bet, der vi­ser en kas­se­be­hold­ning på 21.800 kr. Bo­dil Nør­gård, In­ga Lisa Pakula og Knud Niel­sen gen­valg­tes til be­sty­rel­sen.