Ældre rengøringen reddet

BUDGETFORLIGGamle slipper for besparelser

Skolevæsen 19. september 2002 08:00

AALBORG: Selv om de gamle ikke har været på gaden for at protestere sammen med kommunalt ansatte, forældre og børn, slipper de for besparelser på rengøringen. Der var ellers lagt op til, at de gamle kun skulle have gjort rent halvanden time ugentlig mod hidtil to timer. Men den besparelse blev taget af bordet ved budgetforhandlingerne i går. Sammenlagt skulle der spares 16 millioner på rengøringen. De otte millioner blev fjernet under forhandlingerne, mens ældre- og handicapforvaltningen selv skal finde de resterende otte millioner. Mens de gamle og rengøringsfolkene slipper med skrækken, er pædagogerne sikkert knapt så begejstrede. Budgetforliget indebærer, at der lukkes ni børnehaver og indskrives flere børn i nogle af de øvrige. Samtidig stiger forældrebetalingen. Pædagogerne, som strejkede i over en uge, får dog et par lunser. Besparelserne på skolernes DUS-ordninger bliver ikke så slemme som bebudet, og det samme er tilfældet med de integrerede institutioner for 0-6 årige. Og på fritidscentret Gl. Kongevej kan børn, forældre og pædagoger ånde lettet op. Den bliver alligevel ikke sparet væk. Det gør til gengæld Skalborg Fritidscenter og Griffen, hvor forældrene i går lavede fysisk blokade. I forhold til budgetforslaget indeholder forliget følgende ændringer, som er hentet direkte ud af kommunens pressemeddelelse: Forliget fastholder fuldt ud den økonomiske målsætning i Magistratens budgetforslag om: Uændrede skatter Afvikling af gælden Opbygning af kassebeholdningen I forhold til Magistratens budgetforslag er forligspartierne enige om at styrke indsatsen over for de svageste grupper i samfundet og de ældre, skoleområdet, børneområdet, trafiksikkerhed og foreningsområdet. Finansieringen sker blandt andet ved at nedsætte ambitionsniveauet på anlæg i det flerårige budget - herunder bortfald af det planlagte Vandkulturhus. Forligets enkelte emner i forhold til det oprindelige budgetforslag: Den Sociale Skadestue fortsætter uændret, ligesom tilbuddet Parasollens brugere opretholdes, dog på en ændret lokalitet i midtbyen. Besparelser på "udstødte-området" fjernes, så indsatsen på Hjemløsekorpset, Brobyggerkorpset og Nørholm-projektet kan fortsætte. Ældreområdet styrkes med det formål at fastholde niveauet for ældrerengøringen og opretholde genoptræningsaktiviteterne i Solsidecentret - trods amtets opsigelse af aftale om amtslig medfinansiering. Der afsættes midler til folkeskolen/DUS til at styrke rummeligheden ved større mulighed for to-lærerordninger, delehold og skolestart gennem opjustering af timetildelingsfaktoren for 1.-7. klasse. Desuden forøges rådighedsbeløbet til både skolernes og fritidsordningerns middel- og materialeanskaffelser. Forligspartierne er enige om at sætte fokus på rummelighedsbegrebet som et af skolernes udviklingsprojekter. Der afsættes yderligere midler til trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger. Den planlagte besparelse på integrationstillæg i integrerede institutioner halveres, og der afsættes beløb i en omstillingspulje i 2003 til sikring af kvaliteten i daginstitutionerne i forbindelse med lukning af de ni børnehaver. Omstillingspuljen vil ikke påvirke forældrebetalingen. Fritidscentret Gl. Kongevej fortsætter i reduceret form. For at styrke frit-valg-ordningen for pasning af 0-2-årige forøges tilskuddet til privat dagpleje med 1000 kr. om måneden. Dette er udgiftsneutralt for kommunen. Rammebesparelsen på biblioteksområdet fastholdes. Men der skal udarbejdes analyse med henblik på en ny lokalbiblioteksstruktur, der baseres på lokalområdernes muligheder, lokale forhold og indretningsmuligheder, et udvidet biblioteksbegreb, de teknologiske muligheder og ønsket om kultur- og mødesteder. Der afsættes yderligere beløb til aktivitetstilskud på foreningsområdet, ligesom der tilføres beløb til finansiering af KFUM's klubhus. Finansieringen: Forøgelse af bloktilskuddet på 7,2 mio. kr. Bortfald af Vandkulturhuset 6,5 mio. kr. Forhøjelser og ændringer af p-afgifter på 6,7 mio. kr. Ændringer af niveauet for støttet boligbyggeri på ca. 5 mio. kr. Ændringer af niveauet for byfornyelse 6 mio. kr. Salg af bygninger 3,1 mio. kr. Samt ændringer i diverse tilskud og taktjusteringer. I budgetoverslagsårene 2004-2006 nedjusteres anlægsvirksomheden, så budgettes flerårige målsætninger opretholdes.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...