Lokalpolitik

Ældrerådet skal høres

Dette læserbrev henvender sig til alle der har interesse for at læse lidt om Ældrerådets arbejde. Men det er i særdeleshed rettet til byrådsmedlemmer og til ansatte i den kommunale forvaltning i Hjørring kommune.

I lovgivningen er det fastsat, at der skal oprettes et Ældreråd i alle kommuner. Det er endvidere bestemt, at Ældrerådet skal høres om alle forslag, der vedrører de ældre. Ældrerådet skal have en rimelig tidsfrist for behandling af en høringssag. Socialministeriet har tidligere udtalt, at en tidsfrist på seks dage til at afgive et høringssvar ikke overholder dette krav. En høringsfrist på minimum 14 dage anses for rimelig for, at Ældrerådets rådgivende funktion kan få reel betydning. I Hjørring kommune er der valgt et Ældreråd. Vi er i rådet 13 medlemmer, og vi afholder møde en gang om måneden, undertiden dog også ekstraordinære møder og eventuelle temamøder om aktuelle problemer. Der er i Ældrerådet en god forhandlingstone, der arbejdes seriøst med emnerne på dagsordenen. Men, og det er et stort men: Hjørring kommune overholder ikke tidsfrister og træffer til tider afgørelser uden at have indhentet udtalelser fra Ældrerådet! I et brev til borgmesteren har Ældrerådet tidligere påtalt dette, men det har øjensynligt ikke været tilstrækkeligt for at få bedring på disse forhold. Som eksempel kan Ældrerådet henvise til sagen om lukning af Motellet: Dagsordenen til Ældrerådets møde 11. marts pkt. 2:” Handlingsplan i forbindelse med budgetubalancen i 2008”. Bag denne lidt kryptiske overskrift gemmer sig en hel del tal, der fortæller noget om kommunens øjeblikkelige økonomiske tilstand. Og i et medfølgende stort bilag: ”Forslag til Handlingsplan”, redegøres for mulige besparelsesforslag. Et af dem er lukning af Motellet. Dagsordenen med bilag er modtaget onsdag 5. marts, og en rimelig tidsfrist er dermed ikke overholdt, og det er samme dag Sundheds- Ældre- og Handicapudvalget afholder møde og indstiller til Byrådet, at Motellet lukkes pr. 1. oktober. I den anledning udtaler Ældrerådets formand, Harry Andreasen, ” . . man vil ikke lægge navn til et reduktionskatalog, hvor beslutningerne er truffet, inden kataloget sendes til høring i Ældrerådet”. Formanden gør opmærksom på, at Ældrerådet skal høres i rimelig tid inden beslutninger træffes. Hertil svarer formanden for Sundheds- Ældre- og Handicapudvalget, Jørn E. Christiansen, at Ældrerådet har haft samme vilkår som udvalget. Dette er da vist en erindringsforskydning? Fik udvalgsmedlemmerne også dagsordenen onsdag 5. marts? Samme dag som udvalgsmøde? I lighed med andre borgere kan Ældrerådets medlemmer nu læse i NORDJYSKE Stiftstidende, at en del af Motellet lukkes allerede pr. 1. juni. Ældrerådet er ikke blevet hørt, men er altså orienteret gennem dagspressen. Synes byrådsmedlemmerne og personalet i forvaltningerne ikke at dette er en sag, der vedrører vore ældre medborgere? Det bliver I vist nok nødsaget til at indrømme, så derfor spørgsmålet: Hvorfor er Ældrerådet ikke blevet hørt? Ældrerådet vil meget gerne samarbejde til gavn for de ældre i kommunen, men der skal jo to parter til et samarbejde!