Fødevarer

Af]målt Bush til øko]no]misk top]mø]de i Fran]krig

]Af ] Jens Thom]senRit]zaus BUREAU EVIAN: Det var en af]målt ame]ri]kansk præ]si]dent George W. Bush, der mandag mor]gen tog plads ved rund]bor]det til et møde for grup]pen af ver]dens syv fø]ren]de in]dus]tri]lan]de og Rus]land, G8, i Evi]an i Fran]krig. Ved Bush' side sad mø]dets vært, Fran]krigs præ]si]dent Jacques Chi]rac, der for få må]ne]der siden var den ame]ri]kan]ske præ]si]dents hård]nak]ke]de po]li]tis]ke mod]stan]der i den internationale strid om kri]gen i Irak. Selv om de år]li]ge G8-møder tra]di]tio]nelt har si]tua]tio]nen i ver]dens]øko]no]mi]en som deres ho]ved]em]ne, var stri]den om Irak - og en mu]lig for]so]ning mellem USA og Eu]ro]pa - på for]hånd ud]pe]get som det]te mø]des alt]over]skyg]gen]de tema. Men efter den ame]ri]kan]ske præ]si]dents an]streng]te smil at døm]me er der til]sy]ne]la]den]de ikke gjort store di]plo]ma]tis]ke frem]skridt under Bush' Euro]pa]be]søg, som blev ind]ledt med week]en]dens 300 års ju]bi]læ]ums]fest for den rus]si]ske by Sankt Pe]ters]borg og et be]søg i Po]len. For]hol]det mellem USA og to af Euro]pas fø]ren]de øko]no]mis]ke mag]ter, Fran]krig og Tysk]land, er fort]sat spændt efter det ame]ri]kansk-bri]tis]ke felt]tog mod Iraks af]sat]te dik]ta]tor, Sad]dam Hussein, og der er ikke tegn på umid]del]bar bed]ring. Mis]stem]nin]gen for]hind]re]de dog ikke Bush i mandag mid]dag at er]klæ]re, at "det]te ab]so]lut har været et nyt]tigt og po]si]tivt møde", før den ame]ri]kan]ske præ]si]dent for]lod Evi]an til for]del for Mel]lem]øs]ten. Jacques Chi]rac er]klæ]re]de sig også til]freds med G8-sam]ta]ler]ne, og Bush op]ford]re]de le]der]ne af de in]dus]tri]ali]se]re]de lan]de til at tage an]svar og bi]dra]ge til en løs]ning af kon]flik]ten i Mel]lem]øs]ten Mens Irak stadig er en sten på ve]jen i for]hol]det mellem USA og Eu]ro]pa, ven]te]des G8-le]der]ne senere mandag i fuld enig]hed at er]klæ]re deres for]vent]ning om en snar]lig bed]ring i den internationale øko]no]mi. Ame]ri]kansk øko]no]mi er fort]sat på vå]ge]blus, i Eu]ro]pa er især Tysk]land og Fran]krig hårdt ramt af den øko]no]mis]ke af]mat]ning og i Asi]en fort]sæt]ter Ja]pans øko]no]mi sin åre]lan]ge kri]se]til]stand, men G8 mener nu, at der er lys for en]den af tun]ne]len. Le]der]ne skulle i løbet af efter mid]da]gen også drøf]te ud]vik]lin]gen i Mel]lem]øs]ten og den internationale ind]sats for at for]hind]re spred]nin]gen af mas]se]øde]læg]gel]ses]vå]ben. G8 be]står af USA, Tysk]land, Stor]bri]tan]ni]en, Tysk]land, Ita]li]en, Ja]pan, Ca]na]da og Rus]land. Grup]pen hed tidligere G7, før Rus]land kom med. Rus]lands øko]no]mi be]ret]ti]ger ikke til en plads i den eks]klu]si]ve grup]pe, men Rus]land er med på grund af lan]dets po]li]tis]ke be]tyd]ning i ver]den. /rit]zau/