Aalborg

”Af skade bliver man klog”

- Tænker I dog slet ikke på, hvilke rystelser det skaber, hver gang en bus kører over disse plader, og hvilke skader det skaber i en gade fyldt med bevaringsværdige bygninger, som ikke kan undgå at tage skade, skriver Camilla Ginnerup. 
arkivfoto: henrik bo

- Tænker I dog slet ikke på, hvilke rystelser det skaber, hver gang en bus kører over disse plader, og hvilke skader det skaber i en gade fyldt med bevaringsværdige bygninger, som ikke kan undgå at tage skade, skriver Camilla Ginnerup. arkivfoto: henrik bo

BUS­TRA­FIK:Det­te ord­sprog gæl­der åben­bart ik­ke for Tek­nisk For­valt­ning. Først er bus­tra­fik­ken ”for tung” til, at Ny­torv kan hol­de til den­ne be­last­ning. Der­næst skal no­get af tra­fik­ken om­di­ri­ge­res fra Bu­dol­fi Kir­ke, for­di hel­ler ik­ke den­ne byg­ning kan hol­de til tra­fik­ken. MEN I in­sis­te­rer stæ­digt på at sen­de end­nu me­re tra­fik ned af Bou­le­var­den end I sen­der for­bi Bu­dol­fi. Hvor er lo­gik­ken i det­te?! Her stop­per gal­ska­ben ik­ke! Nu er det åben­bart til je­res, dog ik­ke vi bor­ge­rens, sto­re over­ras­kel­se ty­de­li­ge tegn på, at Bou­le­var­den ik­ke kan hol­de til bus­tra­fik­ken. Vogn­ba­nen syn­ker, sten rev­ner og dæks­ler sid­der lø­se - dy­re borgerkroner ry­ger li­ge ned i et tomt tomt hul. Hvor­for ta­ger I ik­ke straks en le­del­ses­be­slut­ning, vi­ser I er Je­res op­ga­ve vok­sen, og fjer­ner no­get af den­ne tra­fik. Nej, min­sand­ten om I ik­ke bli­ver ved med at spil­de bor­ger­nes pen­ge og i ste­det læg­ger tun­ge jern­pla­der ud på vej­ba­nen for at be­skyt­te dæks­ler­ne mod at tage end­nu me­re ska­de. Tæn­ker I dog slet ik­ke på hvil­ke rys­tel­ser det ska­ber hver gang en bus kø­rer over dis­se pla­der, og hvil­ken ska­der det ska­ber i en gade fyldt med be­va­rings­vær­di­ge byg­nin­ger, som ik­ke kan und­gå at tage ska­de. Al­le­re­de in­den jern­pla­der­ne blev pla­ce­ret har vo­res lej­lig­he­der ud­vist tegn på ned­bry­del­se - stuk er rev­net og vi kan ik­ke læn­ge­re luk­ke vo­res dø­re. Nu fal­der tin­ge­ne ned fra hyl­der­ne, og vi kan ik­ke hol­de ud at sid­de i stu­en om af­te­nen for bare larm og rys­tel­ser. Selv i so­ve­væ­rel­set, som ven­der væk fra ve­jen, ”hop­per” møb­ler­ne. Vi tør slet ik­ke tæn­ke på, hvil­ken ska­de dis­se rys­tel­ser for­vol­der byg­nin­gen. Jeg be­der jer der­for om STRAKS at fjer­ne dis­se jern­pla­der og lø­se je­res selv­skab­te pro­ble­mer på en me­re hold­bar måde, end blot at på­tvin­ge vi be­boe­re på Bou­le­var­den ud­gif­ter i form af re­pa­ra­tio­ner af vo­res lej­lig­he­der. I yder­ste kon­se­kvens for­dri­ves vi fra vo­res bo­li­ger. Bou­le­var­den er så flot ef­ter om­byg­nin­gen og kan hol­de man­ge år - hvor­for skal i ab­so­lut in­sis­te­re på at øde­læg­ge ga­den og vo­res lej­lig­he­der, bare for­di der er gå­et po­li­tik i sa­gen? (for­kor­tet af red.)