Klim

Af­slut­ning på præs­te­gan­g

KLIM:I år har føl­gen­de gå­et til præst i Klim Valg­me­nig­hed og af­slut­ter de­res præs­te­gang føl­gen­de søn­da­ge i nævn­te kir­ker: Ves­løs Valg­me­nig­heds­kir­ke søn­dag 23. april: Jean­net­te Mai­land An­der­sen, Skipperkrogen 12, Øs­løs, 7742 Ves­løs. Aniqa Gramm Mo­gen­sen Bak, Gl. Feg­ge­sund­vej 90, 7742 Ves­løs. Klim Valg­me­nig­heds­kir­ke søn­dag 30, april: Niels Bre­um-An­der­sen, Oddevej 39, Klim, 9690 Fjer­rits­lev. Tho­mas Pedersbæk Da­ni­el­sen, Hav­ve­jen 21, Tho­rup Strand, 9690 Fjer­rits­lev Mark Jo­nas Haast­rup, Thi­sted­vej 40, 9690 Fjer­rits­lev Niels Guld­bæk K. Jen­sen, Kir­ke­ga­de 10, Klim, 9690 Fjer­rits­lev, Sof­ie Kirkensgaard, Thi­sted­vej 657, Vust, 9690 Fjer­rits­lev. Siri Jolander Kir­stein, Klit­ve­jen 63, Hjar­de­mål, 7741 Frø­strup. Rik­ke Bjer­re Mik­kel­sen, Toftholmvej 100, Ul­le­rup, 9690 Fjer­rits­lev. Hans Moltsen, Tho­rup Strand­vej 10, Vr. Tho­rup, 9690 Fjer­rits­lev Fre­de­rik Nør­gaard, Tho­rup Strand­vej 186, 9690 Fjer­rits­lev. Jan­ni Thom­sen, Rugmarken 56, 9690 Fjer­rits­lev. Rik­ke Holst Thom­sen, Oddevej 21, 9690 Fjer­rits­lev. - Det står de del­ta­gen­de frit for at kal­de da­gen, hvad de selv vil, men si­den Klim Fri­me­nig­hed for 70 år si­den af­skaf­fe­de kon­fir­ma­tion har man som re­gel kaldt da­gen ”af­slut­ning på præs­te­gan­gen”, for­kla­rer valg­me­nig­heds­præst Thor­ben Jo­han­ne­sen. - Det er en fest­guds­tje­nes­te, hvor de, der har gå­et til præst, de­res fa­mi­li­er og gæs­ter, del­ta­ger i guds­tje­nes­te og nad­ver som en al­min­de­lig søn­dag. Da­gen bæ­rer præg af de un­ge men­ne­skers un­der­vis­ning i lø­bet af vin­te­ren og af de­res sal­me­valg, tilføjer han. - Un­der­vis­nin­gen, mens man går til præst, om­fat­ter de sam­me te­ma­er, som kon­fir­ma­tions­for­be­re­del­sen i sog­ne­kir­ker­ne. Valg­me­nig­he­den er og­så en me­nig­hed i Fol­ke­kir­ken, siger Thorben Johannesen.