Afgift koster arbejdspladser

Regeringen har besluttet at femdoble den såkaldte NOx-afgift, der vedrører luftforurening med kvælstofilter. Prisforhøjelsen betyder - sammen med de allerede vedtagne forhøjelser for 2012 - at eksempelvis Aalborg Portland får en stigning i miljøafgiften på 30 millioner kroner årligt.

Aalborg Portland er en nordjysk virksomhed, der inklusiv underleverandører beskæftiger ca. 500 personer. Den er i dag udenlandsk ejet. Aktionærerne tror, at Danmark er et godt sted at investere. Blandt andet derfor udbetaler de mindre end en pct. af overskuddet i udbytte til sig selv, det vil sige langt mindre end hvad en passiv pengeanbringelse ville indbringe. Folketingets fornemste opgave er at skabe de rammer og betingelser, der gør det fortsat attraktivt at investere i Danmark til trods for, at vi har verdens højeste omkostningsniveau. Herudover skal vi søge at bevare arbejdspladser overalt i Danmark - og efter min opfattelse specielt i Nordjylland. Afgiftsforhøjelsen svækker Aalborg Portlands konkurrenceevne i forhold til cementproducenterne i udlandet på et kritisk tidspunkt, hvor afsætningen på både det danske og udenlandske marked for cement er meget lav. Både skatteministeren og miljøministeren har henvist til, at Sverige har en betydelig højere NOx-afgift. Men der er den betydelige forskel til blandt andet NOx-afgiften i Sverige og Norge, at mange industrisektorer, herunder cementindustrien, ikke er omfattet af afgiften. Hertil kommer, at provenuet for NOx-afgifterne i Sverige tilbageføres til de samme sektorer, hvorfra afgiften opkræves, således at virksomhederne har økonomisk grundlag for finansiering af NOx-reducerende investeringer, som typisk er meget omkostningstunge. Kære venner og medfolketingsmedlemmer (specielt fra Nordjylland): Fine skåltaler om er-hvervsudvikling og innovation er desværre ikke nok, når vi samtidig jager virksomhederne ud af landet. En femdobling af NOx-afgiften vil betyde en forringelse af Aalborg Portlands konkurrenceevne med deraf følgende svækkelse af beskæftigelsen og investeringerne i cementproduktionen. Det har hverken Portland eller vi råd til. Derfor er det vigtigt, at vi allerede nu - på tværs af partiskellene - får gjort skatteministeren udtrykkelig opmærksom på, at en forhøjelse af NOx-afgiften i henhold til det fremlagte lovforslag nødvendigvis må ændres, så det ikke skader særlig energiintensiv produktion. Ikke mindst for beskæftigelsen i Nordjylland er en sådan ændring utrolig vigtig.