Afviser nye målinger

Borgere sætter spørgsmålstegn ved om vandløb er forurenet

PANDRUP:På baggrund af vandløbsbedømmelser fra 1992 og 1994, har Nordjyllands Amt i forbindelse med "Lov om Spildevandsrensning i det åbne land" udpeget et område ved Albækken, hvor knap 40 ejendomme er mødt med krav om at forbedre deres spildevand. Som tidligere beskrevet i NORDJYSKE har to af ejendommene efter længere tids kamp fået medhold i, at spildevandet fra deres ejendomme ikke kan løbe ud i Albækken og som følge heraf har kommunen trukket et udstedt påbud om spildevandsrensning tilbage. Men Holger Davidsen og Mads Kaae Jørgensen stiller spørgsmålstegn ved, om Albækken reelt er forurenet og har bedt amtet om at lave nye målinger. De målinger der ligger til grund for hele Spildevandsplanen er 10 og 12 år gamle, og de viser en forureningsgrad på II og III, mens en nyere måling foretaget i 2001 viser, at målsætningen på maksimalt II er opfyldt. - Den sidste måling er foretaget cirka et års tid inden, Pandrup Kommunes spildevandsplan blev endeligt vedtaget. Forinden havde planen været til gennemsyn hos amtet, som fandt planen i orden. Vi finder det utroligt, at amtet ikke handler ud fra den nye viden på området og eventuelt foretager supplerende målinger, inden planens endelig vedtagelse. Man ville have haft næsten et helt år til det og desuden sandsynligvis have sparet borgerne langs Albækken for store og unødige omkostninger, skriver Holger Davidsen og Mads Kaae Jørgensen i deres henvendelse til amtet. Men ifølge kontorchef i amtets Vandmiljøkontor bliver der ikke lavet yderligere målinger - Udpegningen fandt sted i 1997-99 og er sket på baggrund af den viden, vi havde på det tidspunkt og her viste de to målinger en vedvarende forurening. Finder man efterfølgende ud af, at målsætningen for forureningsgraden er opfyldt, kan man ikke bare stoppe. Det er et fælles anliggende, og derfor skal alle, der udleder til vandløbene i et opland bidrage til forbedret spildevandsrensning, forklarer Ole Hermansen og fortsætter. - I den situation hvor man kan konstatere, der ikke er udledning til vandsløbet, kan man dog gå ind og påberåbe sig, at man ikke skal lave forbedret spildevandsrensning, siger Ole Hermansen. Kan der være flere tilfælde som Holger Davidsen og Mads Kaae Jørgensens tilfælde, hvor ejendomme ikke bidrager til et vandløb men alligevel er blevet mødt med et krav om forbedret spildevandsrensning? - Det har jeg ingen forudsætninger for at vide, siger Ole Hermansen.