Socialforsorg

Aktivering i rengøring sluser klienter til job

40 procent af bistandsklienter i rengøring får job i private virksomheder

,AALBORG:Aalborg Kommune betegner projektet med aktivere bistandsklienter i rengøringen for pensionister som en succes. Kendsgerningen er, at 40 procent af de kontanthjælpsmodtagere, der er med i projektet, efterfølgende får job i en privat virksomhed. - Det er omkring 100 kontanthjælpsmodtagere, der er beskæftiget med rengøring hos pensionister. Aktiveringen er aftalt med socialforvaltningen. Jeg synes, at det er et godt resultat, at så mange bagefter får job i det private erhvervsliv. Og det er jo ikke langt tid, vi har dem i rengøringen for ældre. Den normale er en periode på op mod otte uger, siger ældre- og handicaprådmand Anni Kjeldgaard (K). Der har været klager over kommunens måde at aktivere kontanthjælpsmodtagere på, men ældre- og handicaprådmanden lægger vægt på, at arbejdsmarkedsrådet i Nordjylland i efteråret sagde god for Aalborg Kommunes projekt med rengøring for ældre. Erhvervsorgansiationen HTS (Handel, Transport og Serviceerhvervene) tager dog ikke den afgørelse for gode vare. Organsiationen peger på, at der nu sker en lovændring, så de ældre skal have mulighed for at vælge mellem kommunal eller privat rengøring. Rengøringsfirmaerne, der er med i HTS, mener ikke, at de private firmaer får nogen reel mulighed med den lave pris som Aalborg Kommune kører med. Efter organisationens opfattelse er kommunens brug af kontanthjælpsmodtagere med til at holde prisen kunstigt lav. Efter Anni Kjeldgaards opfattelse er den væsentlige årsag til den lave rengøringspris i Aalborg, at kommunen til rengøring hos ældre bruger ufaglært arbejdskraft, hvor HTS i sn beregning regner med en timeløn for en social- og sundhedshjælper. - Vi har gennem nogle år arbejdet på at gøre rengøringen og effektiv, og målet har været at nå en besparelse, som vi så har kunnet bruge på den svagest stillede gruppe af pensionister, siger Anni Kjeldgaard. Aalborg er den kommune, der har den laveste timepris for rengøring hos ældre. Den er på 170 kroner, hvor rengøringsbranchen mener, at en pris under 250 kroner er urealitisk. Det er Landsorganisationen af Arbejdsledige, der tidligere har klaget til arbejdsmarkedsrådet over kommunens aktivering med rengøring. Det skete med henvisning til reglerne om konkurrenceforvridning. Kommunen rengøring for ældre har to elementer. Det ene er rengøring hver 14. dag, og her er det fast personale, der udfører arbejdet. Det andet tilbud er en stor hovedrengøring en gang om året, som klares af folk i jobtræning. -Sagen om konkurrenceforvridning ligger nu hos ombudsmanden. Når han blander sig, så skyldes det, at vi mener, at Arbejdsmarkedsrådet traf en ulovlig beslutning. Da vi klagede til arbejdsmarkedsrådet over Aalborg Kommune, gav sekreatariatet os medhold i, at rengøringsprojektet var konkurrenceforvridende. Imidlertid afgjorde forretningsudvalget for arbejdsmarkedsrådet, hvori Aalborgs socialrådmand Birgit Ekstrøm dengang sad, at en eventuel konkurrenceforvridning kun ville være af teoretisk karakter, oplyser Susanne Flydtkjær fra Landsorganisationen af Arbejdsledige.