Al]ders]præ]si]dent fri]skes op

GERAA:Det bliver kaldt det gra]vi]de hus af nogle i Geraa, fordi det bu]ler ud. Men "Soerensminde" er for]ment]lig det æld]ste hus i kom]mu]nen. Ta]get er re]vet ned, og fri]vil]li]ge er i gang med den gen]nem]gri]ben]de re]no]ve]ring. Alt bliver la]vet, som det var op]rin]de]ligt. - Det, vi be]slut]ter i dag, kan vi være nødt til at ænd]re i mor]gen. Sådan er det, når man ar]bej]der med et så gam]melt hus, siger for]man]den for]Mi]mers Brønd Elev]for]en]ing, Her]mann E. Thom]sen. Ar]bej]det får dog ikke for]man]den til at løbe nor]den ud af byen, som han siger. Inde i det gam]le hus vi]ser han bl.a. en gam]mel grue]ke]del og en sjov al]ko]ve med et ind]byg]get skab til bræn]de]vi]nen. De fri]vil]li]ge er stødt på et mys]tisk hul]rum, som Her]mann E. Thom]sen mener har været brugt til at skju]le re]me]di]er]ne til frem]stil]ling af bræn]de]vin. Han vil ger]ne have hele byen med i pro]jek]tet. Allerede nu mær]kes in]te]res]sen. En mu]rer kom f.eks. for]bi og til]bød sin hjælp helt gra]tis.