Skolelukninger

Alle kommentarer

Skal 7. klasserne i Rebild Kommune flyttes fra de små skoler til overbygningsskolerne?

Ja kommentarer

 • Aase Knudsen Jensen, Terndrup Da faglokaler til 7. klasse er meget dyre, ex fysiklokale vil der være en meget stor økonomisk besparelse på at flytte 7. klasserne. samtidig er det således at eleverne netop når de kommer til 7. klasse kommer i udskolingen og dermed får nye lærere. Hvis eleverne fra de fem små skoler ikke flyttes allerede efter 6. klasse, vil det bevirke, at alle elever (også eleverne fra de store skoler) skal skifte lærere, når de starter i 7. klasse og igen bliver der opbrud, når eleverne skal i 8. klasse idet der da kommer flere elever (fra de små skoler) som skal ind i klasserne. Helt klart 7. klasserne skal flyttes!
 • William Bluhme, Gerding Eleverne skal have mulighed for at vælge den nye skole og ikke være "tvunget" til at vælge den skole, som skolebussen er fokuseret på. Eksempelvis skoleeleverne fra Gerding ville måske have et bedre tilhørsforhold til Skørping Skole, men det er næsten umuligt at komme til denne skole med de nuværende busforbindelser.
 • Svend Hørsman, Skørping Det er det helt rigtige for at få det rigtige skoleforløb i forhold til folkeskoleloven. Det var i øvrigt til debat allerede for syv år siden i den gamle Skørping kommune, hvor der desværre ikke kunne skabes flertal herfor.
 • Preben Bøgh, Øster Hornum Byrådsmedlemmerne besluttede at flytte 7. klasserne i foråret 2007. Men har jo så desværre brugt en masse kommunale kroner på arbejdsgrupper, følgegrupper og rapportskrivning. Alt dette for at have noget at gemme sig bag ved. Det var bedre, om de havde brugt kræfterne på at få den samlede skolestruktur på plads, det er jo helt tåbeligt at gøre små skoler endnu mindre for at de senere må lide udsultningsdøden. Nu har byrådet gjort det samme som de fleste andre steder, alene for at have gjort noget. Nu håber jeg så at der bliver meget bedre skolebuskørsel fremover, det er der behov for.
 • Klaus Anker Hansen, Støvring Ifølge folkeskoleloven regnes 7. klasse som en del af udskolingen (7-8-9-klasse) - eleverne får nye fag - biologi, geografi og fysik. Set i lyset heraf har jeg svært ved at få øje på ¿skolepolitiske¿ argumenter for at bibeholde 7. klasserne på de små skoler. Set med ¿lokalpatriotiske briller¿ (positivt forstået) kan jeg sagtens se argumenterne for ikke at ville flytte eleverne. Men jeg synes at det er vigtigt at fastslå, at formålet med skolen er at udvikle de unge mennesker såvel fagligt som socialt. Det gør man altså bedst i miljøer hvor der er andre unge man kan ¿sparre¿ med. Som ung udvikler man sig igennem og sammen med andre unge - ja det gælder vel ikke kun unge mennesker.
 • Kjeld Eriksen, Bælum Jeg tror, man højner det faglige niveau samt giver eleverne nogle flere udfordringer ved at samle dem på de større skoler, samt de får muligheder for at få flere kammerater.
 • John Hamiltorn, Nørager 7. klasserne hører naturligt hjemme til overbygningen. Ved at samle disse kan man højne det faglige niveau for overbygningen.
 • George Lyhne, Skørping Ifølge skoleloven hører 7., 8., og 9. klasser sammen. Delingen efter 7. klasse er kunstig og bunder i en gammel tradition.
 • Allan Rank, Bælum Folkeskoler skal lære vores børn de færdigheder, børnene får brug for senere hen. Folkeskoler skal ikke sikre byers eksistens. Derfor bør eleverne flyttes til et, for eleverne, bedre fagligt tilbud på overbygningsskolerne.

  Nej kommentarer

 • Rita Berthelsen, Haverslev Lad os udvikle i stedet for at afvikle. Hvis man vælger at flytte 7. klasserne til en større skole, hvornår flytter man så 6. klasserne? 5. klasserne? - og ja, så ved vi jo godt, hvor det bærer hen. Elevtallet falder, det bliver svært at tiltrække kvalificerede lærere, og så kan skolen ligeså godt lukke, og samfundet går i stå. Måske lidt firkantet trukket op, men i sidste ende er de små samfund afhængige af en god skole - som vi har her i Haverslev - MED 7. klasse.
 • Per Alstrup, Skørping 8. klasse og afgangsklasserne er centraliset gennem de senere år. Diskussionen om en yderligere centralisering er en langsom kvælningsproces på kommunens mindste skoler. Byrådet skal i stedet melde rent ud med en planlægning af, hvilke skoler, der på sigt skal overleve og hvilke, der skal lukkes. Alt andet resulterer i utryghed hos såvel lærere, elever som forældre.
 • Niels Ole Ladefoged, Nørager Som gammel skolemand har jeg svært ved at forestille mig en kommuneskole uden 7. klasse. Men hvad værre er: Jeg frygter, at en sådan flytning af 7. klasserne vil ramme folkekirkens konfirmationsundervisning på en negativ måde, således at konfirmationen fjernes fra den kirke og det sogn, eleverne flyttes fra. Konfirmationen og forberedelsen til den bør bevares i folkekirkens regi og bør ikke flyttes ind i skolen. En løsning kan være at ¿flytte¿ konfirmationen ned i 6. klasse, men det er vist de færreste sognepræster, der ønsker det.
 • Mogens Rosenbeck, Blenstrup En af hjørnestenene for mere liv på landet er skolen og skoledistriktet. Er der sikkerhed for den lokale skole flytter ikke mindst børnefamilier i dag gerne på landet for at få em blødere velfærdstilværelse med dyr og natur, rolige og overskuelige omgivelser, et folkeligt fællesskab -og for at få deres børn i den lille og trygge landsbyskole. Derfor nej til flytning af 7. klasserne som yderligere vil medvirke til at gøre det vanskeligere at rekruttere og fastholde lærerne på skoler uden 7. klasser.
 • Kim Bilskov, Mejlby Jeg mener ikke, 7. klasse skal flyttes til overbygningsskolerne. En flytning vil gøre de små skoler endnu mindre, og det vil gøre det sværere at få faglig sparring for lærerne. Der er også en ting som konfirmation, der hører til i små lokalsamfund, og dermed også trækker i retning af at lade 7. klasse bliver.
 • Karsten Hansen, Hovheden Flytningen af 7. klasse er første skridt mod endnu en nedlæggelse af landsbyerne. Der ud over skabes et nyt problem, nemlig konfirmationsforberedelsen i de små sogne. Fremover vil børnene overveje muligheden af konfirmationsforberedelse sammen med de ¿nye¿kammerater og det sætter de små samfund under endnu et pres...
 • Karis Sørensen, Terndrup Mange børn føler sig mere trygge på de små skoler i stedet for på store skoler, som efterhånden er blevet til fabrikker.
 • Kai Bylling, Terndrup Et nej til flytning af overbygningerne fra de små skoler er knyttet tæt sammen med en holdning og en skolestruktur, der mere tager hensyn til børnenes trivsel i lokalmiljøet og den enkelte lærerstabs professionalisme, end til gustne økonomiske stordriftsfordele. Mig bekendt er der ikke lavet undersøgelser, der entydigt peger på undervisningsfordele ved en flytning; eller omvendt en direkte forringelse af undervisningens kvalitet på små skoler i forhold til store skoler. Ellers ville det vel også indgå i debatten med en helt anden vægt - med mindre økonomien helt har overtaget styringen?!
 • John E. Sørensen, Aarestrup Det er fantasiløst og til dels ansvarsløst at beskære de mindste skoler. Alle kender alle og den elev der har det svært, på den ene eller anden måde, får den opmærksomhed der skal til for at komme videre uden at føle sig anderledes eller udenfor. Vi har på det seneste set tragiske eksempler det modsatte. Nej stort er bestemt ikke altid godt. Lad os høre fra nogle politikere der tør være utraditionelle, og anderledes. Nogle der har mod på at vende trafikken så der kan tilføres disse skoler udvikling. Det man forsøger nu er afvikling og et skridt mod disse skolers endeligt.
 • Aage Drøhse, Veggerby Historien i gl. Støvring kommune har vist, at det ikke er af pædagogiske eller økonomiske grunde beslutningerne tages - det er alene politiske.
 • Hans Bjørn, Terndrup Ved flytning vil det formentlig blive svært at tilpasse konfirmandundervisning.
 • Flemming E. Jensen, Skørping Mit svar er nej! Jeg mener det er forkert at udhule de små samfund, der mister mere og mere, ikke kun uddannelsessteder, men fx kollektiv transport, postudbringning o.s.v. hvilket alt sammen betyder, at samfundene sygner hen. Hvor de gamle der faldt, kommer der ikke nye overalt! Hvilket efterhånden betyder lukning af stedets aktiviteter, bl.a. idrætsforeningerne.
 • Erling Junker Holst, Skørping Politikerne i Rebild Kommune har valgt at satse på landdistrikterne. Det skal blandt andet ske ved at gøre det mere attraktivt at bo i de mindre byer i kommunen. En skole er uhyre vigtig for et landsbysamfund. Nogle steder er den selve livsnerven. Da pengene følger eleverne, betyder elevtallet meget. Fjerner man derfor 7. klasse fra de fem små skoler, fjerner man samtidig noget af deres eksistensgrundlag. Det harmonerer ikke med, at man vil styrke landdistrikterne. De små skoler skal ikke have sparekniven. De skal i stedet styrkes.
 • Erik Lassen, Bælum Hvis 7. klasserne flyttes, vil det være første skridt på vejen til helt at nedlægge de små skoler. En nedlæggelse af den lokale folkeskole vil have store konsekvenser for de mindre byer, hvor det måske er det eneste samlingspunkt, der er tilbage. Der er ingen grund til at centralisere yderligere, der skal ske udvikling i hele kommunen og ikke kun i Støvring og Skørping.
 • Birgit Skovmand, Støvring Jeg forstår ikke udtrykket de 5 små skoler. Jeg kender ikke elevtallet på de 4 af skolerne, men Ø. Hornum skole kalder jeg ikke en lille skole. Og generelt mener jeg, at skolerne ude i de mindre samfund skal bibeholde 7.kl. Det er dybt beklageligt, at alt skal samles i større og større enheder, når det har med mennesker at gøre. De fleste trives nemlig bedst i mindre og derved mere overskuelige sammenhænge.
 • Anni Hyldgaard, Haverslev Det er med undren at man kan følge debatten om 7. klassernes fremtid. Der skal åbenbart tages stilling til alle skolerne på en gang, uden at tage hensyn til den enkelte skole. Der er stor forskel på antallet af elever i de enkelte klasser, stor forskel på egnede faglokaler, og faglærere, stor forskel på de enkelte læringsmiljøer. Hvis man som politiker kan argumentere med, at børnene vil lære mere, både fagligt og socialt ved at blive flyttet til en større skole, vil jeg uden betænkning flytte mit barn til en større skole, men som jeg ser det nu, kommer eleverne fra Haverslev skole bestemt ikke med dårligere kundskaber - snarere tvært imod. Når man så samtidig ser på, at det er en klasse på 20 elever, man vil flytte, vil der heller ikke være nogen besparelse i det - der skal alligevel laves en ekstra klasse, og det på en skole der i forvejen mangler plads.
 • Anne Geisler Aarestrup Lad de små skoler beholde deres 7 klasse, dels er de stadig, trods 7 klasse, "små", der er stadig behov for trygge rammer, dels gavner det ikke den lille skole at miste sine elever. En god skole er en skole, der både har små og store elever, der kan finde nogle gode rammer sammen. De små elever lærer af de store, og de store elever passer på de små. Vi skal ikke have så travlt med at gøre børnene store. En fjernelse af 7. klasse fra en lille skole er første skridt til en lukning af skolen.
 • Anders Bak. Ravnkilde Hvis man fortsat skal holde liv i de mindre samfund i Rebild kommune, er man nødsaget til at beholde de aktiver der er i området. Det gælder både skole, dagligvarebutik og fritidsaktiviteter. Det er ting der er tæt forbundet. Hvis skolen lukker vil eleverne hellere dyrke sport med deres klassekammerater i den nye klasse, og for mange der ønsker at flytte til er det vigtigt at der er både skole, børnehave og butik samt et godt fritidsliv. Det har vi i Ravnkilde og vi arbejder hårdt på at bevare disse tilbud for områdets befolkning.

  Ved ikke kommentarer

 • Marie Nordskov, Haverslev Rent faglig er der mange fordele ved at samle 7.-9. klasse - fælles målbeskrivelse og de vejledende læseplaner og beskrivelser dækker disse 3 årgange sammen. Modsat vil de store elever være savnet på de mindre skoler - de spiller her en stor rolle. Samtidig er det et lille skridt til at lave større skoler og gøre de mindre mere lukningstruede... Ud over dette er der problemstillinger omkring konfirmationer, afsluttende lejrskoler og traditioner omkring skoleskift
 • Leo Thysk, Mejlby Sådanne beslutninger bør vi trygt overlade til skolernes personale og bestyrelser, som må være de bedste til at vurdere og sikre at tingene tilrettelægges ud fra, hvad der ud fra en pædagogisk og faglig synsvinkel er bedst for eleverne. Men det kunne da være spændende, om man i Rebild kommune kunne få tingene formet således, at nogle af de nuværende mindre 7-klasses skoler blev omdannet til overbygningsskoler, i stedet for at blive ved med at centralisere skolevæsenet og lave store "skolefabrikker" i Støvring området, som kun er bedst ud fra en økonomisk/praktisk synsvinkel.
 • Helle Kristensen, Støvring Jeg har ikke en bestemt holdning til dette spørgsmål, fordi det ikke er aktuelt for mine egne børn, da de ikke går på en lille skole, så kan ikke og har ikke sat mig ind i problematikken omkring det. Men rent logisk burde de vel først skifte skole fra og med 8. klasse - men der er problemet vel ligeså stort...
 • Hans Chr. Andersen, Ø. Hornum Det er vigtigt at vi bevarer vores lokale småskoler og investere i dem så længe elevtallet er til det. Det betyder meget for landsbysamfundet, at vi har vores skole og at vi til stadighed prioriterer undervisning, lokaler, trivsel og nærhed højt. Såfremt eleverne ikke kan opnå optimale undervisningsbetingelser på de små skoler og i nærmiljøet, skal de flyttes til overbygningsskoler. De unge er vores vigtigste resurse og dem vi skal bygge fremtiden på.
 • Breaking
  Følg snestormens rasen live - politiet vil have lastbilerne af vejene
  Luk