Alle mand af hus

Da der hvert år ankommer mange indvandrere til EU, ofte under tragiske omstændigheder bliver medlemsstaterne tvunget til samarbejde om forvaltningen af indvandringen.

På netop dette område har enhver politik, som ét land fører, indvirkning på dets nabo, særlig i Sydeuropa, derfor skal der være en afbalanceret indvandringspolitik, der er til gavn for både den nordlige og den sydlige del af Det Europæiske Fællesskab. Der er truffet midlertidige foranstaltninger med direktivet om tilbagesendelse af det afgående Parlament. Den videre udvikling af en samordnet indvandringspolitik, som er menneskelig, åben for lovlig indvandring, men streng med hensyn til ulovlig indvandring, er et mål for den næste lovgivningsperiode i Europa-Parlamentet, og når Lissabon-traktaten er vedtaget i alle medlemslande får det nye Europa-Parlament fulde lovgivningsbeføjelser på området. Det afgående Parlament har behandlet det nævnte direktiv om tilbagesendelse, og udfordringen for det nye Parlament bliver at gøre en ende på tragedierne som følge af ulovlig indvandring og at fremme kanaler for lovlig indvandring, navnlig i sektorer med mangel på arbejdskraft. Samtidigt skal det nye Parlament også tage fat på spørgsmål om, hvordan EU behandler asylansøgere, og fremtiden for Dublinsystemet, som fastlægger, hvilke medlemsstater der er ansvarlig for at behandle asylansøgninger, og videre skal det fastsætte rimelige frister for fremtidige procedurer. Endvidere har det afgående Parlament gentagne gange gjort opmærksom på den manglende tillid mellem medlemsstaterne og den ulige byrdefordeling i forbindelse med behandlingen af asylansøgninger, idet de sydlige medlemsstater har den største administrative byrde, derfor er det nødvendigt at systemet tilpasses, således at asylansøgninger kan behandles hurtigere, og der kan udvikles et instrument, som skaber tillid mellem medlemslandene. Asylpakken, der blev behandlet i december 2008, indeholder en række forslag, som det nye Parlament skal behandle for at finde svar på de nævnte spørgsmål. Endelig skal Frontex-agenturet, som blev oprette i oktober 2005 for at fremme det operative samarbejde ved EU’s ydre grænser som led i bekæmpelsen af ulovlig indvandring, have en mellemlang strategi i henhold til en betænkning fra det afgående Parlament, hvori der tales om at agenturet er alt for afhængigt af medlemsstaternes velvilje med hensyn til materiel mv. Det nye Europa-Parlament skal arbejde videre med denne betænkning og finde frem til om Frontex – agenturet skal have sine egne ressourcer eller fortsætte med at være en samarbejdsplatform, eller kan der findes en ordning med obligatorisk solidaritet, i henhold til hvilken medlemsstaterne skal yde materiel støtte til Frontex. Inden for indvandrerpolitikken ser det ud til, at det nyvalgte Europa-Parlament får meget at se til ud over alle de andre opgaver der venter, jeg er sikker på, at fremtiden vil bringe mange interessante europapolitiske emner på banen de næste fem år. Derfor er det meget vigtigt, at alle vælgerberettige danskere kommer af hus 7. juni, for at stemme på de dygtige danske pro europæiske kandidat til Europa-Parlamentsvalget.