EMNER

Alt for meget vand i Elbækken

Landmænd klager over udledningstilladelse for de kommende seniorboliger i Vrå

VRÅ:Målinger i Vester Elbæk viser, at der stadig ledes for meget vand ud i bækken selv om kommunen har etableret et stort forsinkelsesbassin nedenfor Vrå Højskole. To gange har der været overløb til Elbækken i løbet af 2003, som ellers ikke var noget særligt vådt år. I en kendelse fra Miljøstyrelsen om sagen står der, at der højest må ske overløb en gang hvert femte år. Det opfatter lodsejerne ved Vester Elbæk som et udtryk for at det nye forsinkelsesbassin er for lille - sådan som de også forsøgte at overbevise kommunen og amtet om, inden bassinet blev anlagt. For at føje spot til skade har amtet nu givet kommunen tilladelse til at lede yderligere vand ud i bassinet og derfra ud i Elbækken. Kommunen har søgt og fået tilladelse til at lede overfladevand fra det kommende seniorbolig-område ved højskolen ud i bassinet. Amtet stiller ganske vist krav om at der etableres et bassin mere, men det er helt utilstrækkeligt, mener lodsejerne. Fedteri - Det er rent og skært fedteri, siger Jens Carl Christensen fra Lodsejerudvalget ved Vester Elbæk. - Når man har råd til at byggemodne et område, har man også råd til at holde overfladevand tilbage. Lodsejerudvalget mener, at tilladelsen er i strid med Regionplan 2001, og opfordrer amtet til at begynde at omsætte regionplanens målsætninger til handling for at begrænse yderligere overbelastning af vandløbssystemet. - På tilladelsens foreliggende grundlag, finder lodsejerudvalget ikke, at Nordjyllands Amt i tilstrækkelig grad sikrer lodsejerne den maksimale tilbageholdelse af overfladevand fra de befæstede arealer i Vrå, skriver lodsejerudvalget til amtet og påklager tilladelsen. I forvejen har lodsejerudvalget klaget over Løkken-Vrå Kommunes udledningstilladelse for Vrå by. Udledningstilladelsen blev givet i forbindelse med at Løkken-Vrå Kommune og Nordjyllands Amt for to år siden blev enige om en handlingsplan for Vester Elbæk. Målet med handlingsplanen var dels at stoppe forureningen af vandløbet og dels at stoppe oversvømmelserne af markerne langs bækken. I første omgang klagede lodsejerudvalget til Miljøstyrelsen, der dog stadfæstede udledningstilladelsen. Denne afgørelse ankede lodsejerudvalget siden til Miljøankenævnet, der endnu ikke har afgjort sagen.