EMNER

Am]tet vil op]må]le Skovåen

Kommunen går i gang med projekt, der skal forbedre vandmiljøet

HALS:Skovåen slyn]ger sig stil]le og roliig af]sted, men snart bliver avanceret måleudstyr stillet ind på vandløbet. Am]tet har nemlig be]slut]tet, at åen skal må]les op efter en hen]ven]del]se fra Skovåens Å-laug, der blev stif]tet sidste år i no]vem]ber. Å-lau]get vil ger]ne have et bedre vand]mil]jø og en bedre af]van]ding i Skovåen. Kla]us Aage Bengt]son fra Hol]tet, der er for]mand for å-lau]get havde et møde med re]præ]sen]tan]ter i slut]nin]gen af sidste uge. Efter at have ryk]ket i lang tid, gik det plud]se]lig hur]tigt med at få et møde i stand. - Det har vi aldrig op]le]vet, at det er gået så stær]kt, siger Kla]us Aage Bengt]son. Han be]teg]ner mø]det som meget po]si]tivt. - De vil ud og måle åen op, og så skal den la]ves i or]den, siger Kla]us Aage Bengt]son med hen]vis]ning til, at der kommer mere strøm i vand]lø]bet, så van]det bliver il]tet, og dermed gived bedre livs]be]tin]gel]ser for fis]ke]li]vet. En af pro]ble]mer]ne i Skovåen, som Kla]us Bengt]son ser det, er sand]af]lej]rin]ger, der for]hind]rer en or]dent]lig vandgennemstrøming. - San]det skal væk, det er meget vig]tigt, siger Kla]us Bengt]son. Og det er lige, hvad am]tet har for]slå]et. - Det ly]der meget for]nuf]tigt, det som am]tet er kom]met på, siger Kla]us Aage Bengt]son. Am]tet vil ind]hen]te to til]bud på må]le]ar]bej]det, og Jør]gen Kock fra am]tets na]tur]kon]tor for]ven]ter, at må]le]ar]bej]det vil blive på]be]gyndt til ef]ter]året., fordi man først skal væl]ge et til]bud samt ori]en]te]re lods]ejer]ne om, at op]må]lin]gen finder sted. Grun]den til at am]tet skal i gang med må]le]op]ga]ven, er at give et bedre bil]lede af, hvor]dan Skovåen helt præ]cist ser ud i dag. - Vi ved ikke, hvor vi er hen]ne, du kan ikke ni]vel]le]re med det blin]de øje, siger Jør]gen Kock. Men op]må]lin]gen er ikke det ene]ste, som Skovåen skal læg]ge vand til i den nær]mes]te frem]tid. Hals Kom]mu]ne skal også i gang med en stør]re op]ga]ve i for]bin]del]se med am]tets re]gion]plan. Vand]kva]li]te]ten har de seneste ti år ikke le]vet op til de krav, der stil]les. For at for]bed]re vand]kva]li]te]ten skal der gøres noget ved det spildevand, der udledes til Skovåen. I 2003 dre]jer det sig om 60 ejen]dom]me, for]tæl]ler in]ge]ni]ør Pe]ter Sal]ling fra Hals Kom]mu]ne. Der kan blive tale om, at der skal etab]le]res si]ve]dræn, der er en sim]pel rens]ning af spil]de]vand. Men det er ikke nød]ven]dig]vis en løs]ning, der skal bru]ges hos hver en]kelt lods]ejer. - Det man kan ri]si]ke]re og blive på]budt, er at hvis man er med til at for]ure]ne van]det, så kan man blive på]budt en rens]ning, siger Pe]ter Sal]ling. Å-lauget vil gerne have en bedre afvanding af åen, fordi åen ifølge Klaus Aage Bengtson i vinterhalvåret står 70-80 centimeter over normal vandstand. Den høje vandstand giver nemlig et dårligere vandmiljø, og dermed er vandløbet ikke et attraktivt sted for fiskene.