Am]tet vil op]må]le Skovåen

Kommunen går i gang med projekt, der skal forbedre vandmiljøet

EMNER 1. juli 2003 08:00

HALS: Skovåen slyn]ger sig stil]le og roliig af]sted, men snart bliver avanceret måleudstyr stillet ind på vandløbet. Am]tet har nemlig be]slut]tet, at åen skal må]les op efter en hen]ven]del]se fra Skovåens Å-laug, der blev stif]tet sidste år i no]vem]ber. Å-lau]get vil ger]ne have et bedre vand]mil]jø og en bedre af]van]ding i Skovåen. Kla]us Aage Bengt]son fra Hol]tet, der er for]mand for å-lau]get havde et møde med re]præ]sen]tan]ter i slut]nin]gen af sidste uge. Efter at have ryk]ket i lang tid, gik det plud]se]lig hur]tigt med at få et møde i stand. - Det har vi aldrig op]le]vet, at det er gået så stær]kt, siger Kla]us Aage Bengt]son. Han be]teg]ner mø]det som meget po]si]tivt. - De vil ud og måle åen op, og så skal den la]ves i or]den, siger Kla]us Aage Bengt]son med hen]vis]ning til, at der kommer mere strøm i vand]lø]bet, så van]det bliver il]tet, og dermed gived bedre livs]be]tin]gel]ser for fis]ke]li]vet. En af pro]ble]mer]ne i Skovåen, som Kla]us Bengt]son ser det, er sand]af]lej]rin]ger, der for]hind]rer en or]dent]lig vandgennemstrøming. - San]det skal væk, det er meget vig]tigt, siger Kla]us Bengt]son. Og det er lige, hvad am]tet har for]slå]et. - Det ly]der meget for]nuf]tigt, det som am]tet er kom]met på, siger Kla]us Aage Bengt]son. Am]tet vil ind]hen]te to til]bud på må]le]ar]bej]det, og Jør]gen Kock fra am]tets na]tur]kon]tor for]ven]ter, at må]le]ar]bej]det vil blive på]be]gyndt til ef]ter]året., fordi man først skal væl]ge et til]bud samt ori]en]te]re lods]ejer]ne om, at op]må]lin]gen finder sted. Grun]den til at am]tet skal i gang med må]le]op]ga]ven, er at give et bedre bil]lede af, hvor]dan Skovåen helt præ]cist ser ud i dag. - Vi ved ikke, hvor vi er hen]ne, du kan ikke ni]vel]le]re med det blin]de øje, siger Jør]gen Kock. Men op]må]lin]gen er ikke det ene]ste, som Skovåen skal læg]ge vand til i den nær]mes]te frem]tid. Hals Kom]mu]ne skal også i gang med en stør]re op]ga]ve i for]bin]del]se med am]tets re]gion]plan. Vand]kva]li]te]ten har de seneste ti år ikke le]vet op til de krav, der stil]les. For at for]bed]re vand]kva]li]te]ten skal der gøres noget ved det spildevand, der udledes til Skovåen. I 2003 dre]jer det sig om 60 ejen]dom]me, for]tæl]ler in]ge]ni]ør Pe]ter Sal]ling fra Hals Kom]mu]ne. Der kan blive tale om, at der skal etab]le]res si]ve]dræn, der er en sim]pel rens]ning af spil]de]vand. Men det er ikke nød]ven]dig]vis en løs]ning, der skal bru]ges hos hver en]kelt lods]ejer. - Det man kan ri]si]ke]re og blive på]budt, er at hvis man er med til at for]ure]ne van]det, så kan man blive på]budt en rens]ning, siger Pe]ter Sal]ling. Å-lauget vil gerne have en bedre afvanding af åen, fordi åen ifølge Klaus Aage Bengtson i vinterhalvåret står 70-80 centimeter over normal vandstand. Den høje vandstand giver nemlig et dårligere vandmiljø, og dermed er vandløbet ikke et attraktivt sted for fiskene.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...