Lokalpolitik

Amt værner grundvandet

Gods nægtet tilladelse til at bruge grundvand til markvanding

HIRTSHALS:I Hirtshals og måske især i Hjørring kommuner er der mangel på grundvandsmagasiner, der er egnede til drikkevandsforsyning. Bl.a. derfor har Hirtshals en kildeplads, som faktisk er beliggende i Sindal Kommune nemlig ved Baggesvogn. Efter grundige undersøgelser besluttede amtets teknik- og miljøudvalg forleden at afslå en ansøgning fra Baggesvogn Gods om tilladelse til at indvinde grundvand til markvanding. Godset havde søgt om at etablere tre boringer og derfra indvinde 600.000 kubikmeter vand over en ti-årig periode. Men de arealer, godset ønsker at indvinde vandet fra, ligger alle i et område med særlige drikkevandsinteresser. Hirtshals kommunes Vandforsyning har nemlig en kildeplads, hvor de områder man fra godset ønsker at indvinde fra , ligger i det, man kalder indvindingsoplandet. Amtets grundige undersøgelser og beregninger viser, at en indvinding af den ansøgte størrelse vil påvirke grundvandsstanden med mellem en halv og toenhalv meter, ligesom de to vandløb i området vil få mindsket deres afløb betydeligt med risiko for med tiden at tørre helt ud. Da amtet prioriterer anvendelsen af grundvandsresourcer til drikkevandsformål højere end indvinding til erhvervsformål, herunder markvanding, vil en sådan indvinding kun kunne tillades, hvis den er foreneliog med hensynet til drikkevand og natur. Den amtslige forvaltningen vurderer, at det er veldokumenteret, at såfremt tilladelsen gives til indvinding af de ansøgte vandmængder, vil der ske en sænkning af grundvandsstanden i området. Det vil medføre en øget risiko for forurening af grundvandsmagasinet i en retning som kan medføre, at magasinerne ikke længere kan anvendes til drikkevandsforsyning. Sammenholdt med, at der i området generelt er mangel på grundvandsmagasiner, som er egnede til drikkevandsforsyning var det derfor forvaltningens indstilling til politikerne i teknik- og miljøudvalget, at ansøgningen fra Baggesvogn Gods ikke kunne imødekommes. En indstilling udvalget tilsluttede sig. - Det er ikke sådan, at vi jubler over at amtet afdslog ansøgningen.Vi under i og for sig godset at få det vand, de skal bruge. Men vi er da tilfredse med, at amtet nu også prioriterer sikkerheden for vore drikkevandsresourcer forud for erhvervsmæssige interesser. Skulle en af vore kildepladser blive forurenet og derfor ikke brugbar, ville vi få store problemer, forklarer sagsbehandler ved Hirtshals Kommunes tekniske forvaltning Arne Povlsen.