Amtsafgørelse er stadfæstet

SINDAL:Naturklagenævnet har givet Nordjyllands Amt medhold i, at etableringen af en svineproduktion på 191 dyreenheder på ejendommen Teklaborgvej 176 ikke kræver, at der udarbejdes regionplanretningslinier med tilhørende VVM-redegørelse. Afgørelsen kommer et halvt år efter, at en nabo på Teklaborgvej klagede over, at amtet havde givet gårdens ejer lov til at udvide svineproduktionen på visse forudsætninger. Men Naturklagenævnet kan kun taget stilling til retlige spørgsmål i forbindelse med anken, og her lyder konklusionen, at der ikke findes særlige forhold, der kan begrunde at projektet VVM-pligtig. Hvad angår lugtgener og udbringning af gylle fra gården lægger nævnet til grund, at dette forhold er reguleret fuldt ud og at afstandskravet er overholdt. Dog skriver nævnets formand i kendelsen, at i nævnets prøvelse af amtets afgørelse indgår ikke spørgsmålet om forudsætningerne for den efterfølgende holder. Og netop det punkt er noget klageren ikke mener holder, og teknisk udvalg i Sindal skal på mødet i dag behandle en ny skrivelse fra klageren.