Aalborg

AMU-læ­rer mis­tænkt for men­ne­ske­smug­ling

Et hold lastbilstuderende fik sig en or­dent­lig en på op­le­ve­ren, da de i for­bin­del­se med ud­dan­nel­sen kør­te nød­hjælp til Ru­mæ­ni­en

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Regeringen barsler med strategi til at hjælpe ognmænd. Privatfoto

AAL­BORG:25 kur­sis­ter fra AMU Nord­jyl­land var i marts må­ned på en 10-da­ges tur til det øst­li­ge Ru­mæ­ni­en. Men tu­ren fik et an­der­le­des for­løb, da ka­ra­va­nen med tre last­bi­ler og en bus skul­le pas­se­re græn­sen mel­lem Un­ga­rn og Ru­mæ­ni­en. - Vi var kom­met igen­nem den un­gar­ske græn­se­post, men ru­mæ­ner­ne vil­le ik­ke luk­ke en af vo­res kur­sis­ter ind, for­di hans rej­se­do­ku­ment ik­ke gav til­la­del­se til at rej­se ind i lan­det. Så stod vi der midt i in­gen­mands­land og Wa­hid (kur­sis­ten, der ik­ke kun­ne kom­me ind, red.) var no­get ulyk­ke­lig, for­tæl­ler fag­læ­rer Kim Kris­ti­an­sen. Det var ham og Mar­tin Krogh, for­mand for Rumæniensprojekt Nord, der var de to an­svar­li­ge for tu­ren. Sid­ste år kom sam­ar­bej­det op at stå. Et sam­ar­bej­de, som beg­ge par­ter er gla­de for. - Vi får le­ve­ret nød­hjælp til Ru­mæ­ni­en bil­ligt, og kur­sis­ter­ne får mu­lig­hed for at af­prø­ve de ting, de har lært i teo­ri­lo­ka­ler­ne, ude i vir­ke­lig­he­den, for­tæl­ler Mar­tin Krogh, der har sendt nød­hjælp til Rumænien i næs­ten 10 år. Et stem­pel mang­le­de Til­ba­ge til his­to­ri­en. Mar­tin Krogh blev ved kur­sis­ter­ne ved den ru­mæn­ske græn­se, mens Kim Kris­ti­an­sen og Wa­hid blev sat i hus­ar­rest i hver sit rum ved den un­gar­ske græn­se­post. - Jeg vil ik­ke si­ge, jeg var ban­ge, men me­re be­kym­ret for Wa­hid, som hver­ken kan tysk el­ler en­gelsk. Det var om­kring fry­se­punk­tet i de små fir­kan­te­de rum, hvor der var tre-fire bæn­ke, for­tæl­ler Kim Kris­ti­an­sen, der un­der­vejs i for­lø­bet end­da var mis­tænkt for men­ne­ske­smug­ling. - De un­gar­ske tol­de­re kun­ne ik­ke for­stå, at vi var kom­met ind i lan­det uden at få et stem­pel i vo­res pas. Jeg tror, at jeg sad i det rum i nog­le ti­mer, før jeg blev luk­ket ud. Næs­te mor­gen kør­te to af tol­der­ne Wa­hid ind til by­en Sze­ged, hvor han kun­ne få la­vet ud­rej­se­pa­pi­rer. Kim Kris­ti­an­sen kør­te ef­ter i en last­bil. - Vi fik rin­get til den dan­ske am­bas­sa­de i Bu­da­pest, som vir­ke­lig støt­te­de os me­get. Des­vær­re vis­te det sig, at det vil­le tage en dag eks­tra at få la­vet vi­sum til Ru­mæ­ni­en, og det til­lod tids­pla­nen des­vær­re ik­ke, så vi måt­te ind­lo­ge­re Wa­hid på et ho­tel i Un­ga­rn. Det var han na­tur­lig­vis no­get skuf­fet over, men han tog det pænt, for­tæl­ler Kim Kris­ti­an­sen, der her­ef­ter kør­te over til de an­dre kur­sis­ter og Mar­tin Krogh. En læ­re­rig tur Nød­hjæl­pen kun­ne fort­sæt­te mod Østrumænien. - Det, vi hav­de med, var et læs sy­ge­hus­ud­styr og to læs til nog­le små­kom­mu­ner. Heri var der blandt an­det ud­styr til tand­kli­nik­ker, ple­je­hjem og en mas­se møb­ler, da om­rå­det har væ­ret ramt af så­vel over­svøm­mel­se som jord­skælv, for­tæl­ler Mar­tin Krogh, der er gift med en ru­mænsk kvin­de. Da nød­hjæl­pen var af­le­ve­ret og grup­pen var hyl­det og fej­ret som det sig hør og bør på dis­se kan­ter, vend­te de lastvognskaravanen og be­gav sig til­ba­ge mod Dan­mark. Her­un­der at få hen­tet Wa­hid i Un­ga­rn. - Den­ne gang kør­te vi dog hjem over Øst­rig, for­di vi ik­ke tur­de ri­si­ke­re at bli­ve stop­pet i Tjek­ki­et el­ler Slo­va­ki­et, for­tæl­ler Kim Kris­ti­an­sen med hen­vis­ning til Wa­hids ly­se­blå pas (hans rej­se­do­ku­ment, red.). Vel an­kom­met til­ba­ge i Aal­borg ser de to tur-gui­der til­ba­ge på en tur, som de ik­ke li­ge umid­del­bart glem­mer. Men nok så vig­tigt, så gav tu­ren kur­sis­ter­ne et ind­blik i stort set alt hvad der kan kom­me af prak­ti­ske ting, når man kø­rer et last­vogns­tog rundt om­kring i Eu­ro­pa. - Til­ba­ge­mel­din­gen he­le ve­jen rundt har væ­ret po­si­tiv. De har nær­mest sagt, at de har lært me­re på den her tur end al den tid, de har væ­ret på sko­len. Men de har jo og­så skul­le over­hol­de kø­re- og hvi­le­tids­be­stem­mel­ser, be­hand­le told­pa­pi­rer og fragt­brev samt man­ge an­dre ting, som de får brug for se­ne­re. Oveni det fik de så og­så set, hvad der kan ske, når man ik­ke har de rig­ti­ge pa­pi­rer med, si­ger Kim Kris­ti­an­sen.