Anklager går efter at få fem danskere dømt for hård vold

Ef­ter et til­løb, hvor en af tre doms­mænd skul­le skif­tes ud på grund af in­ha­bi­li­tet, for­di den ene an­kla­ger tid­li­ge­re var kom­met i hen­des hjem, tog Vest­re Lands­ret man­dag fat på an­ke­sa­gen mod fem dan­ske­re, der i juli sid­ste år blev fri­kendt i by­ret­ten i Fre­de­riks­havn.

De er sam­men med tre sven­ske­re til­talt for drabs­for­søg, for­di der 13. ja­nu­ar sid­ste år var ble­vet skudt både ved ho­tel Jut­lan­dia i byen og ved den gam­le told­byg­ning. To af de otte mænd blev så­ret. I Vest­re Lands­ret er de fem igen på an­kla­ge­bæn­ken ef­ter den hår­des­te volds­pa­ra­graf, hvor vol­den kan re­sul­te­re i død. In­gen af de fem for­svars­ad­vo­ka­ter tror på, at an­kla­ge­myn­dig­he­den når igen­nem med den an­kla­ge. Og kort før af­slut­nin­gen på før­ste rets­dag med­del­te tre af de fem ad­vo­ka­ter, at de­res kli­en­ter ikke øn­ske­de at af­gi­ve for­kla­ring i ret­ten. Den ene var ham, der blev skudt i det ene ben. Det blev i lø­bet af by­ret­tens be­hand­ling af sa­gen do­ku­men­te­ret, at han ikke selv har skudt un­der epi­so­den i Fre­de­riks­havn, og han vil der­for ikke fort­sat for­kla­re sig i en rets­sal mis­tænkt for at have skudt. Sag fra­fal­det For­ud for sa­gen har stats­ad­vo­ka­tu­ren fej­let i for­hold til en af de tre sven­ske­re. Han fik for­kyndt an­ke­sa­gen for sent, og sa­gen mod ham måt­te der­for fra­fal­des. Da an­kla­ge­myn­dig­he­den men­te, han var ho­ved­man­den, mens de to øv­ri­ge sven­ske­re er an­kla­get for med­vir­ken, op­gav man også at føre an­ke­sa­gen mod de to. Alle tre er nu ind­kaldt som vid­ner i sa­gen. En er i gang med at und­slå sig. Han for­sø­ger at få en læ­ge­er­klæ­ring frem til lands­ret­ten. Alle fem for­svars­ad­vo­ka­ter på­står fri­fin­del­se for de­res kli­en­ter, mens an­kla­ge­ren alt­så går ef­ter at få de fem dømt for et skud­dra­ma, som kun de ved, hvad hand­le­de om. Dan­sker­ne har hid­til hæv­det, at de mød­tes med sven­sker­ne i Fre­de­riks­havn for at få op­hæ­vet en du­sør på en dør­mands liv. Sven­sker­ne har for­kla­ret, at mø­det var til­fæl­digt, og at de var i Fre­de­riks­havn for at for­hand­le om nog­le sol­cen­tre med den tid­li­ge­re is­hoc­key-spil­ler Lars Bach.