Lokalpolitik

Anlæg for tæt på kyst

SØENGENE:Den planlagte placering af Han Herreds Biogasanlæg er for tæt på kysten set ud fra den beslutning, som Nordjyllands Amts tekniske udvalg tog 20. januar i år. Derfor strider placeringen mod amtets Regionplan. Og i givet fald skal amtets tekniske udvalg have planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for at tillade opførelse af anlægget i krydset mellem Sdr. Rønvej og Drøvten. Kystnærhedszonen er nemlig på tre kilometer, og i den zone må der ikke opføres nye tekniske anlæg, med mindre de har betydning for kysten. - Det betyder, at man godt må opføre eksempelvis havneanlæg, men ikke bygge et nyt biogasanlæg.Beslutningen er truffet for at bevare forholdsvis uberørte områder nær kysten, oplyser landinspektør Hamidreza Bagheri-Manafi. Han Herreds Biogasalæg vil med den nu planlagte placering komme til at ligge inde i kystnærhedszonen cirka fire kilometer fra Gjøl, men bare én kilometer fra Ulvedybet. Det er samtidig fredet område og fuglereservat, og amtets miljøfolk skal også foretage en VVM-screening. - Det betyder, at amtet vil undersøge, om anlægget miljømæssigt vil påvirke omgivelser og grundvand samt se på placeringen i forhold til fredede områder, siger Hamidreza Bagheri-Manafi.