Aalborg

Ar­bejds­til­synet for­søm­mer kontrol

I Nord­jyl­land slap 1886 ar­bejds­plad­ser for til­syn i 2005 - det mø­der ekspertkri­tik

Arbejdstilsynet forsømmer kontrol

Arbejdstilsynet forsømmer kontrol

Man­ge ar­bejds­ulyk­ker og sygdomstilfælde på jobbet kun­ne være und­gå­et. Ale­ne i Nord­jyl­land slap 1886 fle­re byg­ge­plad­ser, kon­to­rer el­ler fa­brik­ker for til­syn fra Ar­bejds­til­sy­net (AT) i 2005 i for­hold til året før, og det kritiseres skarpt fra både arbejdsmedicinsk side og af arbejdsmiljøekspert, idet an­tal­let af ar­bejds­ulyk­ker på lands­plan samtidig er ste­get. - Det er rig­tigt, at vi har ført så man­ge fær­re til­syn. Men vi har jo væ­ret ude på virk­som­he­der­ne for at scree­ne, si­ger AT’s vi­ce­di­rek­tør Lis Gam­borg. En scree­ning er en un­der­sø­gel­se af virk­som­he­dens egen­kon­trol - og om virksomheden skal på­læg­ges et til­syn. I kraft af ny lov­giv­ning fra 1. ja­nu­ar 2005 skal AT for­eta­ge så­dan­ne un­der­sø­gel­ser af alle dan­ske virk­som­he­der in­den 2012. Og det kos­ter kræf­ter i for­hold til de til­syn, myn­dig­he­den ple­jer at for­eta­ge: - Tid­li­ge­re tog til­sy­net ud og tjek­ke­de virk­som­he­der, der hav­de al­vor­li­ge ulyk­ker. Nu er man gået helt i stå ud fra fi­lo­so­fi­en om, at det er virk­som­he­dens an­svar. Det er jeg enig i – men nu er man gået helt over i den an­den grøft, si­ger Jens Pe­ter Bon­de, for­mand for Dansk Sel­skab for Ar­bejds- og Mil­jø­me­di­cin. Også læ­ger­ne på de ar­bejds­me­di­cins­ke kli­nik­ker kan mær­ke, at AT har fået travlt med at scree­ne - i ste­det for at føre til­syn: - Når vi kan kon­sta­te­re, at en med­ar­bej­der er ble­vet syg på grund af nog­le ar­bejds­for­hold, der sta­dig er i virk­som­he­den, er det et tegn på, at no­get er galt. For vi ser også folk, som har ar­bejds­be­tin­ge­de li­del­ser på ar­bejds­plad­ser, hvor det sta­dig er de sam­me vil­kår, som er skyld i li­del­sen, for­tæl­ler Jens Pe­ter Bon­de. Også Ove Gaardboe, regionschef for Jobliv Danmark i Nordjylland, der rådgiver nogle af lands-delens største virksomheder om arbejdsmiljø, er kritisk. - Lige nu screener man alle - også virksomheder der ikke er nødvendige. Des flere kræfter tilsynet skal bruge på at screene, des mindre tid er der til at følge op på anmeldelser, siger Ove Gaardboe. AT’s vi­ce­di­rek­tør af­vi­ser kri­tik­ken: - Vi vur­de­rer al­tid kla­ger­ne. Og vi har ikke brugt fær­re res­sour­cer på at føl­ge op på kla­ger og ulyk­ker, si­den vi er be­gyndt at scree­ne. Så kri­tik­ken fra de ar­bejds­me­di­cins­ke kli­nik­ker står jeg ufor­stå­en­de over­for, si­ger Lis Gam­borg. Ar­bejds­til­sy­net har end­nu ikke of­fent­lig­gjort sin ulyk­kes­sta­tis­tik for 2005, men iføl­ge Dansk Ar­bejds­gi­ver­for­en­ing er an­tal­let af ar­bejds­ulyk­ker ste­get med 2,4 pro­cent, siden tilsynet gik fra udelukkende at foretage tilsyn til nu også at skulle screene.