Arbejds-miljø har fået varigt mén

Fredag 28. april 2006 var ikke bare en almindelig fredag. Det var fredagen, hvor alle gode initiativer, der er formuleret i arbejdsmiljøloven siden lovens vedtagelse i efteråret 1978, fik et alvorligt varigt mén.

Finn Børge Jensen

Finn Børge Jensen

I de næsten 30 år, som arbejdsmiljøloven har levet og fungeret på arbejdspladserne, er den, næsten uanset hvilke politiske partier der har haft regeringsmagten, kontinuerligt blevet forbedret. En lang række bekendtgørelser har set dagens lys. Bekendtgørelser om arbejdets udførelse, arbejdsstedets indretning, tekniske hjælpemidler, kemiske stoffer, hviletid og fridøgn, unges arbejde og mange andre ting har hele tiden forbedret de ansattes arbejdsmiljø. Set i perspektivet over de næsten 30 år har både arbejdsmiljøloven, men også de nævnte bekendtgørelser, virket positivt på arbejdspladserne. Der har aldrig været tvivl om, hvem der havde ansvaret for, at arbejdsmiljøforholdene var fuldt forsvarlige, og langt de fleste arbejdsgivere har levet fuldt op til deres ansvar. Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen har med hjælp af Bent Bøgsted fra Dansk Folkeparti formået at skabe flertal i folketingssalen for en ændring af arbejdsmiljøloven, der rammer ansatte, der overtræder arbejdsmiljøloven, direkte med store bøder og på sigt reduktion eller helt bortfald af erstatninger på grund af arbejdsulykker og nedslidninger. Den nye lovtekst taler direkte om straf, skærpende omstændigheder og groft uagtsomme overtrædelser i forhold til personlige værnemidler, udsugninger, beskyttelsesudstyr, arbejdsmetoder samt certifikater til kran og gaffeltruck. Hvad betyder lovændringen så konkret for de ansatte på arbejdspladsen? En række eksempler er uundgåelige: Ved overtrædelser af arbejdsmiljøloven er minimumsbøden 2.500 kr. pr. overtrædelse, og en overtrædelse kunne være: * Manglende brug af hjelm, sikkerhedssko, beskyttelsesbriller, sikkerhedsline, sikkerhedshandsker. * Manglende brug af etablerede punktudsugninger. * Manglende brug af monteret sikkerhedsudstyr såsom spaltekniv, nødstop eller sikkerhedsskærme. * Uforsvarlig kørsel med gaffeltruck eller kørsel uden certifikat. * Uforsvarligt løft med kran. * Uforsvarlig håndtering af tunge byrder, hvor der findes hjælpemidler. * Uforsvarlig stabling og læsning. * Forkert anvendelse af anhugningsgrej, f.eks. tovstropper i stedet for kæder. * Overbelastninger af elevatorer, både vare- og personelevatorer. * Anvendelse af tekniske hjælpemidler, der er uegnede, f.eks. en boremaskine på en stige. * Hvor der er sammenstyrtningsrisiko ved jordarbejde. * Brug af byggehejs til persontransport. * Arbejde, uden at elektrisk spænding er afbrudt. * Arbejde med kemiske stoffer uden værnemidler. Rækken af eksempler er næsten uudtømmelig, men kernen i lovændringen er klar og ganske enkel. Alle de oplistede eksempler er dagligdags- arbejdsrutiner for mange ansatte. Arbejdsrutiner, som den enkelte ansatte ikke altid holder fokus på, og som oftest går godt, men som efter 28. april koster den enkelte ansatte store bøder og ”koster arbejdsgiverne gratis”. Når ulykken er ude, og det er uundgåeligt, er der ingen tvivl om forsikringsselskabernes reaktion. ”Det er jo en selvforskyldt ulykke”. Derfor får den tilskadekomne ingen erstatning. Beskæftigelsesministerens mundtlige forsikringer til Bent Bøgsted om, at lovændringen ingen indvirkning vil få på anden lovgivning eller på retspraksis, fortaber sig sikkert i den lette forårståge og vil meget hurtigt blive brændt væk fra ministerens hukommelse af solens stråler. Der er overhovedet ingen tvivl om, at der hurtigt vil opstå sager, hvor ansatte bliver idømt store bøder for simple overtrædelser af arbejdsmiljøloven. Det er aldeles urimeligt, da arbejdsgiverne stadig har ledelsesretten og dermed det fulde ansvar. Derfor er 3F klar til at tage kampen op mod disse urimelige forhold. Er du en af de uheldige ansatte, der bliver idømt en urimelig bøde på grund af en bagatelovertrædelse af arbejdsmiljøloven, skal du omgående kontakte din tillids- eller sikkerhedsrepræsentant eller gå direkte til din 3F-fagforening. [ Finn Børge Jensen erafdelingsformand for3F Aalborg, Søndergade 62, Aalborg