EMNER

Argumenter holder ikke vand

Der fremsættes fra tid til anden påstande om, at den nye reformtraktat alene er årsagen til, at der på sigt indføres en rotationsordning og bestemmelser om hvor stor den nye Kommission skal være.

Samtidigt fremsættes de samme argumenter hvad angår en reduktion af landenes nuværende pladser i Europa parlamentet. Jeg mener ikke, at disse argumenter holder vand, idet det er en følge af Nice-traktaten, som vi har godkendt, hvor der klart og tydeligt fremgår følgende. Ser vi først på Kommissionen, så er der i en protokol til Nice-traktaten, protokol nr. 10, indført en løsning, hvor der fra 1. januar. 2005 er en ordning hvor der vil være en kommissær fra hvert medlemsland. Denne ordning skal fungerer til EU får 27 medlemmer og derover. I afsnit 2. står der ganske klart. Når Unionen omfatter 27 medlemslande affattes artikel 213, stk. 1, således, at medlemmer af kommissionen er lavere en antallet af medlemsstater, der bliver formentligt tale om 18 kommissærer, og Kommissionen vælges på grundlag af en ordning med ligelig rotation, hvis nærmere detaljer vedtages af Rådet med enstemmighed. Med reformtraktaten indføres ordningen formentligt først fra 2014. Med hensyn til, at der skal reduceres i medlemsstaternes pladser i parlamentet har dette ligeledes sin oprindelse i de bestående traktater, idet Nice-traktaten fastlagde oprindeligt, at der maksimalt skulle være 736 medlemmer. Under EU topmødet i juni 2007 blev det besluttet at fastlægge antallet af medlemmer til 750 Det nye der sker, når reformtraktaten træder i kraft, angående antal af Europa parlamentsmedlemmer er, at fordelingen af pladser i parlamentet på medlemslande ikke længere er indeholdt i traktaten, men ændres gennem en retsakt vedtaget af det Europæiske Råd med enstemmighed, efter forslag fra parlamentet og med dets accept, et tiltag der passer godt til navnet, Reformtraktaten. Jeg mener, at ændringerne der her er tale om kan ændres uanset reformtraktaten eller ej, og med de to eksempler skulle der blot gøres opmærksom på, at de reduktioner der er beskrevet ville komme ved valget til Europa parlamentet i 2009, ifølge Nice-traktatens bestemmelser. Protokol nr. 10 og artikel, 189 EF og artikel, 190 EF.