Astrup Renseanlæg på vippen

Nye målinger til kontrol af udledning til vandløb

SINDAL:Astrup Renseværk skal måske skrottes før den tidsplan, som er skitseret tidspunkt i forslaget til ny spildevandsplan. Nogle nye målinger af vandkvaliteten i et vandløb, hvor renseværket har udløb, kan blive afgørende for, om teknisk udvalg skal til at fremskynde processen. - Vi har fået amtet til at tage målinger i vandet lige før udløbet fra renseværket, og viser det sig, at vandet er rent, må vi til at tage stilling til, om der skal bygges et nyt renseværk i Astrup eller spildevandet skal pumpes til Sindal, oplyser udvalgsformand Poul Dige Pedersen efter et udvalgsmøde i tirsdags. Dagen før havde kommunens tekniske forvaltning et møde med amtets vandmiljøkontor, hvor problemet omkring renseværket var et af punkterne. For amtet har efter en tidligere kontrol konstateret, at vandkvaliteten er i orden opstrøms i Bidekær Bæk, men ikke nedstrøms, hvilket man i amtets forvaltning mener, at renseværket er årsag til. En anden forklaring til det dårlige måleresultat kan ifølge Poul Dige Pedersen måske være, at der blev foretaget en grundvandssænkning i forbindelse med oprensningen af den forurenede mejerigrund i marts måned. Grunden ligger i nærheden af bækken. Indenfor tre år Sindals nye spildevandsplan for årene frem til 2013 har været i offentlig høring, men er ikke endelig godkendt, og i forbindelse med høringen har amtet blandt andet haft indvendinger imod, at problemet omkring Astrup Renseanlæg først tages op til fornyet overvejelse i 2006. - Amtets holdning er, at det skal være klaret indenfor tre år, og det samme gælder problemerne i Tolne, hvor der har været en del overløb. Men dem er der ikke så mange af mere, siger udvalgsformanden. I indvendingerne til spildevandsplanen savnede Nordjyllands Amt også en synliggørelse af tids- og handleplaner for de overløbsbygværker, som amtet i et tidligere brev fra oktober 2001 har prioriteret højt. Foruden i Tolne drejede det sig om Vogn og et par steder i Sindal. Hertil har forvaltningen efterfølgende bemærket, at problemet med disse overløbsværker stort set er løst. Desuden skal kloakkerne i Tolne renoveres indenfor de nærmeste år. På baggrund af mødet med amtet og tirsdagens udvalgsdrøftelse skal teknisk forvaltning nu i gang med at kontakte rådgivere, så forvaltningen kan få udarbejdet overslag over udgifter og tidsforbrug til de enkelte opgaver. Derefter får teknisk udvalg påny sagen på udvalgets dagsorden for at drøfte finansieringen.