Auk–tion - en fol–ke–sport

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Klarupgaard ved Aal–borg er den nord–jyske af–de–ling af Herregaardsauktion.com. Her er vur–de–rings–eks–pert Kurt Strebel, kendt fra tv-pro–gram–met ”Hvad er det værd” på be–søg. Ar–kiv–fo–to: Mar–tin Dam–gård

AAL–BORG:Køb og salg via auk–tio–ner er ved at bli–ve en fol–ke–sport, og det er in–ter–net–tet i høj grad år–sa–gen til. - Vi op–le–ver helt klart en sti–gen–de in–te–res–se for at hand–le på auk–tion, og det gæl–der vel at mær–ke alle al–ders–grup–per. Selv om det fo–re–går på net–tet, hol–der det ikke de æld–re væk. De har jo også com–pu–ter, si–ger Knud Just, der ejer Klarupgaard ved Aal–borg og dri–ver den nord–jyske af–de–ling af Herregaardsauktion.com. Han si–ger om net–tets rol–le i ud–vik–lin–gen, at det dels gi–ver et auk–tions–fir–ma rig–tig god syn–lig–hed, dels giver kun–der–ne gode mu–lig–he–der for at søge de ef–fek–ter, de er in–ter–es–se–re–de i. Knud Just med–gi–ver, at det vil–le være en næs–ten uover–kom–me–lig op–ga–ve at star–te et auk–tions–fir–ma, hvis man skul–le kla–re sig med et lokale og de kun–der, der til–fæl–dig–vis fin–der vej der–til. Bil–li–ge–re på net–tet Selv et hæ–der–kro–net fir–ma som Bruun Ras–mus–sen med ho–ved–sæ–de i Kø–ben–havn er også gået på net–tet, men dog på en måde, der får den tra–di–tio–nel–le auk–tions–form til at smel–te sam–men med net–tets mu–lig–he–der: - Vi gik først i gang for 16 må–ne–der si–den ef–ter man–ge op–for–drin–ger. Vi men–te, at en on–li–ne–auk–tion skul–le ba–se–res på sam–me prin–cip–per som en fy–sisk auk–tion, så den ene–ste for–skel er fak–tisk, at kun–den kan sid–de der–hjem–me ved com–pu–te–ren i ste–det for at møde op hos os, si–ger kom–mu–ni–ka–tions–di–rek–tør Se–bas–ti–an Hau–ge Ler–che fra Bruun Ras–mus–sen. Han til–fø–jer, at man i øv–rigt også kan byde på de tra–di–tio–nel–le auk–tio–ner via net–tet. Det sker i form af så–kald–te kommissionsbud, som også kan ind–gi–ves via brev, fax el–ler pr. te–le–fon. Fir–ma–ets on–li–ne-auk–tio–ner fo–re–går om af–te–nen på fas–te uge–da–ge alt ef–ter om det er mo–der–ne møb–ler, ma–le–ri–er el–ler an–dre ka–te–go–ri–er, og auk–tio–nen over ef–fek–ter–ne af–slut–tes sam–me af–ten. Helt an–der–le–des er det ek–sem–pel–vis hos Lauritz.com, den helt sto–re spil–ler på net–tet, hvor man kan sige, at hver ene–ste vare ud–gør en auk–tion, der slut–tes ef–ter et på for–hånd fast–lagt an–tal dage. 50 sag–kyn–di–ge Som det frem–går af vo–res lil–le pris–sam–men–lig–ning, lig–ger Bruun Ras–mus–sen i den dyre ende rent sa–lær–mæs–sigt, selv om det er bil–li–ge–re at sæt–te ef–fek–ter til salg på fir–ma–ets on–li–ne–auk–tio–ner end på de tra–di–tio–nel–le: - Vi har ikke no–get imod at være dy–re–re, for vi vil ikke blot være en han–dels–plads, hvor for–må–let ale–ne er at sæl–ge va–ren til hø–jest–by–den–de. - I vo–res øjne føl–ger der en ræk–ke for–plig–tel–ser med, hvil–ket blandt an–det in–de–bæ–rer en ge–di–gen for–mid–ling og en nø–jag–tig vur–de–ring af ef–fek–ter–ne. Vi vil ikke bare for–mid–le et salg, men også for–kla–re hvad det er for en ting, der skal sæl–ges. Så–le–des har vi 50 fuldtidssagkyndige men–ne–sker på løn–nings–lis–ten, og det kos–ter na–tur–lig–vis pen–ge, frem–hæ–ver Se–bas–ti–an Hau–ge Ler–che. Han til–fø–jer, at det i prak–sis der–for ofte er de dy–re–re ting, der kom–mer på auk–tion hos Bruun Ras–mus–sen. Hr. og fru Dan–mark Et bre–de–re ud–valg er til rå–dig–hed for de handleivrige dan–ske–re hos Lauritz.com, som dog også har en tom–mel–fin–ger–re–gel, når det gæl–der vær–di–en af de ef–fek–ter, der sæt–tes på auk–tion: - På fle–re om–rå–der har vi gan–ske vist drop–pet vur–de–rin–gen, men som ho–ved–re–gel si–ger vi, at et va–re–num–mer skal kun–ne vur–de–res til mindst 1000 kro–ner. El–lers er det også for dyrt for sæl–ge–ren, næv–ner kon–cept–chef An–ders Bay Jen–sen fra Lauritz.com. Han frem–hæ–ver auk–tions–hu–sets stør–rel–se som en vig–tig be–grun–del–se for at be–nyt–te det: - Vi har ham–mer–slag på om–kring 6000 va–rer hver uge og 350.000 re–gel–mæs–si–ge bru–ge–re, der er inde at kig–ge på vo–res side halv–an–den mil–li–on gan–ge på en må–ned. Det be–ty–der, at mar–keds–kræf–ter–ne vir–ke–lig har frit spil, frem–hæ–ver An–ders Bay Jen–sen. Han til–fø–jer, at det da også har vist sig, at det hæm–mer bud–ak–ti–vi–te–ten, hvis der sæt–tes mi–ni–mums–pris på en vare: - Det kan være et pro–blem, hvis den før–ste skal byde 2000 kro–ner. Det er me–get sjo–ve–re at kun–ne byde 300 kro–ner og se, ”om den går”. I de fle–ste til–fæl–de kom–mer ham–mer–sla–get al–li–ge–vel op over det, der skul–le have væ–ret mi–ni–mums–pri–sen. An–ders Bay Jen–sen for–tæl–ler, at det fra star–ten har væ–ret Lauritz.com’s kon–cept at gøre auk–tio–ner til no–get min–dre eli–tært end tid–li–ge–re: - Vi har vil–let bre–de for–men ud til hr. og fru Dan–mark og gøre den fol–ke–lig og al–ment til–gæn–ge–lig, og vi tror da også, at man–ge nu væl–ger at sæt–te de–res va–rer til salg hos os i ste–det for i Gul & Gra–tis el–ler Den Blå Avis. Må kla–re sa–ger–ne selv Et an–det al–ter–na–tiv er net–auk–tio–nen QXL.dk, der er væ–sent–lig bil–li–ge–re at be–nyt–te end de fle–ste an–dre. Men så må sæl–ger–ne også selv sør–ge for at læg–ge va–re–be–skri–vel–ser og fo–tos på net–tet, li–ge–som de selv står for af–ta–ler–ne om for–sen–del–se og lig–nen–de med kø–ber–ne. Fir–ma–et frem–hæ–ver, at man ikke kun for–hand–ler dyre an–tik–vi–te–ter, men alt lige fra com–pu–te–re til cyk–ler, rej–ser og elek–tro–nik: - Hver må–ned sæl–ger dan–sker–ne 750.000 va–rer via QXL.dk, og det be–ty–der, at der i lø–bet af år 2006 vil bli–ve om–sat for mere end 500 mil–li–oner kro–ner via net–auk–tio–nen, næv–ner di–rek–tør Ja–kob Nør–lem-Mas–ters i en pres–se–med–de–lel–se. I Aal–borg er by–ens gam–le auk–tions–hus, Trol–le Hen–rik–sen, still going strong, men det er også gået på net–tet: - Det er nød–ven–digt i dag, kon–sta–te–rer Trol–le Hen–rik–sen selv og for–kla–rer, at man via net–tet kan af–gi–ve kommissionsbud til en time før, auk–tio–nen be–gyn–der. - Ved bud via net–tet er der 14 da–ges for–try–del–ses–ret, mens et køb er bin–den–de ved ”salg over bor–det”, og det sy–nes jeg jo er den helt sto–re for–del for sæl–ge–ren, der så også får sine pen–ge i lø–bet af et par dage. El–lers skal han ven–te på, at for–try–del–ses–fris–ten ud–lø–ber, siger Trolle Henriksen. - Pris–mæs–sigt skal man op i mindst 500 kro–ner og helst 1000, hvis et salg via auk–tion skal kun–ne be–ta–le sig, me–ner Trol–le Hen–rik–sen og til–fø–jer, at det også gæl–der, selv om hans fir–ma al–drig har kørt med minimumssalær. Hos Herregårdsauktion.com frem–hæ–ver Knud Just fra Klarupgaard de præ–ci–se va–re–be–skri–vel–ser som et af fir–ma–ets for–trin: - Ved auk–tion via net–tet er det eks–tra vig–tigt, at kun–der–ne får en nø–jag–tig be–skri–vel–se af va–ren. Selv den mind–ste rid–se skal næv–nes, så kø–be–ren ved, hvad han går ind til. Der–for er jeg også glad for at kun–ne sige, at vi her på ste–det end–nu ikke har haft en ene–ste re–tur–va–re. Knud Just frem–hæ–ver også herregårdsmiljøet som en for–del: - På alle af–de–lin–ger–ne er der ind–ret–tet show–room på selve her–re–går–den el–ler i en drifts–byg–ning, og det gi–ver da en op–le–vel–se, når man er ude for at se på va–rer–ne. - El–lers sy–nes jeg, at det stil–ler vore sæl–ge–re bed–re, at vi kø–rer med mi–ni–mums–pri–ser. De ri–si–ke–rer ikke, at et ar–ve–styk–ke går for en slik, si–ger Knud Just.