Affald

AVV fik medhold i klage

Amtet underkendt af Miljøstyrelsen

HJØRRING:Der var glæde hos AVV, da man forleden modtog et brev fra Miljøstyrelsen, som gjorde det helt klart, at køreplanen for etableringen af et anlæg, som skal begrænse udslippet af dioxin, kan afvikles som oprindelig planlagt - nemlig med færdiggørelse senest ved udgangen af 2005. Sådan forlød det ellers ikke fra amtet, der 27. november 2002 påbød AVV at begrænse dioxinudslippet senest med udgangen af 2004 - hvilket var en dansk skærpelse af et krav fra EU, som netop lød på færdiggørelse i 2005. Hos AVV var man uforstående overfor skærpelsen af EU-kravet, idet man var i fuld gang med første fase af projektet, som beløber sig til 50 mio.kr., og kravet fra amtet ville betyde, at AVV ikke ville få den optimale løsning ud af dioxinrensningen. Derfor klagede AVV til Miljøstyrelsen over amtets beslutning. - Vi var på det tidspunkt i fuld gang med første etape, som betyder en ny silo, nyt neddeleranlæg, som findeler affaldet og et nyt modtageanlæg. Dette betyder, at vi får blandet affaldet således, at forbrændingen bliver bedre - og vi dermed får et mindre udslip af dioxin. Og vi ville meget gerne have tid til at måle effekten af dette, før vi påbegyndte fase to med at etablere elektrofiltre på vores anlæg, siger Else Købstrup, som er formand for AVV. Hun er særdeles tilfreds med Miljøstyrelsens beslutning, som betyder, at AVV nu kan arbejde sig frem til den bedste og meste gennemtænkte løsning, således at målet om at begrænse dioxinindholdet i røggasserne fra anlæggets skorstene kan nedbringes til 0,1 ng./kbm. Miljøstyrelsen tog i sin afgørelse hensyn til, at en fremskyndelse at millioninvesteringen hos AVV ville betyde en ophobning af affald i en periode, hvor AVV i givet fald skulle haste etableringen af et elektronfilteranlæg igennem. Forvirring hos AVV Da amtet i november indstillede til AVV, at begrænsningen af dioxin skulle færdiggøres i 2004, medførte det nogen forvirring hos AVV. Her henviste man til et møde med amtets embedsmænd, hvorunder AVV mente at have fået lovning på, at de kunne gennemføre den store investering i henhold til den oprindelige plan med færdiggørelse i 2005 - et tilsagn, som amtets embedsmænd kaldte en misforståelse. - Det er fornuften, der har sejret i denne sag, siger Else Købstrup.