Hvad er egentligt problemet?

VAND

Efter min formening, er vi godt i gang med, at indføre en uansvarlig vandindvindingspolitik i Danmark. Der ligger nogle politiske målsætninger om, at vi skal bevare den decentrale vandforsyning, og vi vil have ubehandlet og urenset grundvand til drikkevand. Vandet som vandværker indvinder er blandet grundvand som vi kalder råvand. Når råvandet har været igennem vandværket hedder det drikkevand. Det med at få urenset rå- og grundvand direkte som drikkevand er en illusion. Vandværkerne har i mange år renset for mangan og jern, ellers kunne vandet slet ikke drikkes. Andre steder skal grundvandet tilsættes kemiske stoffer for at få indholdet af organisk stof (brunt vand) fjernet eller der iblandes kalk for at fjerne indholdet af aggressivt kuldioxid m.m. Derfor foregår der i dag mange steder både tilsætning af stoffer til råvandet og rensning. Hvorfor skal der så være stor opstandelse fra politikere, når der blot ønskes fjernelse af et uønsket stof som BAM eller et andet uønsket stof. Her ønsker vandværkerne blot at filtrere vandet for stoffer, som i dag er forbudte, og bemærk at vi jo ikke ønsker at putte noget i vandet kun at fjerne noget med en helt enkelt filtreringsteknik. Hvad er egentlig problemet? De målsætninger om at bevare den decentrale vandforsyning synes vi i de private vandværker bliver misbrugt i en sådan grad af smagsdommere blandt politikere, både i folketing, amter og kommuner, men sandelig også af embedsmænd i de pågældende myndigheder. Vi bliver præsenteret for en ualmindelig lang og ubehagelig sagsbehandling. Den eneste løsning vi får påvist ved en forurening er, bare flyt vandværkets indvinding til OSD-område. Rapporten fra Institut for Miljøvurdering, som diskuteres over hele landet, fortæller, at 53% af de i alt 358 identificerede vandværker med BAM- problemer, har hele deres indvindingsopland placeret indenfor OSD- området. Så en flytning løser jo ikke problemerne. I de sidste 40-50 år har vi været inde en industrialisering som har gjort samfundet til et af de rigeste i verden. Samtidig er vi uforskyldt, (vi vidste ikke bedre) kommet til at bruge mange fremmede stoffer som har forurenet vort miljø og grundvand. Jeg gør opmærksom på, at for 10-15 år siden, stod der på emballagen, som alle de fremmed stoffer var pakket ind i, at vi bare skulle grave dem ned. Alle disse farlige stoffer har været forbudt at bruge de seneste år. I øjeblikket bliver Danmark kortlagt for at finde alt det grundvand som findes. De steder, hvor der findes store forekomster af godt beskyttet grundvand, bliver klassificeret som OSD-områder. Der skal for disse områder endvidere udarbejdes indsatsplaner for at beskytte dette grundvand. GEUS (Danmarks og Grønlands Undersøgelse) siger at alle stoffer som anvendes - ved regelret anvendelse - der i dag bliver godkendt som plantebeskyttelsesmiddel, ikke er til fare for grundvandet. Der skal derfor kun laves sprøjtefrie zoner i de meget sårbare områder. Derfor er det af største betydning, at der bliver gjort alt for at bevare den nuværende indvinding, Vandværkerne skal derfor have ret til, (det er for øvrigt vandværksbestyrelserne, der på forbrugernes vegne har det økonomiske ansvar, og ikke det offentlige) at renovere sine boringer, lave erstatningsboringer, lave dybere boringer, og lave en mere skånsom indvinding, samt forsøge at løse et eventuel midlertidig problem ved afværgepumpning eller rense vandet for BAM gennem kulfiltre. m.v. Vandværkerne skal selvfølgelig ved en tilstandsrapport og en handlingsplan, sandsynliggøre, at de er i stand til at gennemføre det nødvendige: At levere drikkevand der overholder de fastsatte grænseværdier. Det uansvarlige består i, at vi ikke renser op efter os, men bare lader forureninger ligge. Hvad skal kommende generationer gøre for at få rent drikkevand. Skal de begynde at bore ude midt i Vesterhavet eller hvad er meningen?. Lad derfor så vidt muligt de kommende beskyttede OSD- områder ligge til kommende generationer, men lad den nuværende generation rense op efter sig. Ved at tillade midlertidig afværgepumpning eller rensning af forbudte stoffer kan sådanne tilladelser aldrig blive en "glidebane" som visse politikere har udtalt. Ved at forbyde afværgepumpning eller rensning indskrænker vi vandressourcen og glidebanen kan for mig at se blive mangel på rent drikkevand og betyde dyrt drikkevand - helt uden grund. Kristen Simonsen, Skoleparken 47, Brovst, er Næstformand i Foreningen af vandværker i Danmark.

Forsiden